ޚަބަރު
އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ އުފާ ކޮވިޑަށް ފައްސިވެ ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ވީޑިއޯ އުފައްދަމުންދާ އުފާ ނަމަކަށް ކިޔާ ދިވެހި އަންހެނަކު، މެލޭޝިއާގައި އުޅެނިކޮށް ހާލުގައި ޖެހިއްޖެއެވެ.

އޭނާވަނީ ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ވީޑިއޯއެއްވެސް އާންމުކޮށްފައެވެ. އޭނާވަނީ، އޭނާ ބަލިވެ އުޅޭކަމަށާއި، ބޭސްގަންނަން އެހީ ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެ މީސްމީޑިއާގައި ޕޯސްޓްތައް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

“އަހަރެން ރޯގާޖެހި ވަރަށް ބަލި، ހުމާއި ގައިގަރިއްސާ، އެކަމަކު ޕެނެޑޯލް ފިޔަވާ އެހެން ބޭހެއް ގަންނާނެ ގޮތެއް ނެތް. ކުޑަމިންވަރެއްގެ އެހީއެއް ދިނަސް ޝުކުރުވެރިވަން. އޭނާ ކުރި ޓުވީޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަށްފަހު އޭނާވަނީ އާއިލާއަށްވެސް ފިލައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ މެލޭޝިއާގައި ފިލައިގެން އުޅޭތާ މިހާރު 2 އަހަރު ވެދާނެއެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
 1. ޔާމްބެ

  އެހާދުވަސް މެލޭސިޔާގަ ވީ އިރުވެސް އެވަރުކޮށްލަ ދޭނެ މީހަކު ނެތްކަމީ އުޅެވުނުލެއް ރަނގަޅުކަން ދޯ?

 2. ”ކުރެއްވި” ޓްވީޓް އޭ؟؟ ހާދަ މަތީ ޤަދަރެކޭ ދޯ.

  • އޭނަ ފެމިލީ މީހުންވެސް ދިރި އުޅޭ މެލޭގަ

 3. ޔާމިނުފާތުމަ

  ދީނައްފުރައްސާރަކޮއްއުޅޭމީހުންނޫސްތަކުންތިޕުރޮމޯޓުކުރެވެނީއެމީހަކުކުރިނުބައިކަމުގެޖަޒާމިބިންވެސްދައްކަވާނެއޭމީހުންބުނޭ

 4. ލުފާ

  މަ ހީކުރީ ޓިންޑަރ އިން އެހީތެރިކަން ހޯދާާނެ ކަމައް..🤦

 5. ނޫސްތަކުގެ ބޭނުމަކީ އެއީ

 6. އިފާ

  ކަލޭ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި އިރު ހިޔެއްނުވެއެއްނުން ތިކަހަލަކަމެއް ދިމާވެދާނެ އެ
  ކަލޭ ދެން ދޭބަލަ ކަލޭ އަޅުކަންކުރަން އުޅޭ ބުދުކަލޭގެ ގާތަށް
  ދިވެހިންނަކީ އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅު މީހުންނަށް ަރުހީބު ދޭނެ ބައެއްނޫން
  މިދުނިޔެ މަތީގައި ތީނައަށް ކޯފާ އެއް ނުފޮނުއްވިޔަސް މިހާރު ތިބަލިގަޑުގެ ސަބަބުން ތީނަގެ އުޅުމަށް ހެޔޮބަދަލެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން

 7. އުފާ

  ފަތަ ބޮވިއްޖެ

 8. Kithamehaaves rangalhu kameh evee

 9. ކޮވިޑް

  އުފާ ކުރައްވާ!

 10. މަރު

  ދޭނަކަމެނެއް

 11. Jangiyaa

  Inba beynun vanoo abadhu gora bihi ga hifaan onnan tha?

ޚަބަރު
އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ އުފާ ކޮވިޑަށް ފައްސިވެ ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ވީޑިއޯ އުފައްދަމުންދާ އުފާ ނަމަކަށް ކިޔާ ދިވެހި އަންހެނަކު، މެލޭޝިއާގައި އުޅެނިކޮށް ހާލުގައި ޖެހިއްޖެއެވެ.

އޭނާވަނީ ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ވީޑިއޯއެއްވެސް އާންމުކޮށްފައެވެ. އޭނާވަނީ، އޭނާ ބަލިވެ އުޅޭކަމަށާއި، ބޭސްގަންނަން އެހީ ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެ މީސްމީޑިއާގައި ޕޯސްޓްތައް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

“އަހަރެން ރޯގާޖެހި ވަރަށް ބަލި، ހުމާއި ގައިގަރިއްސާ، އެކަމަކު ޕެނެޑޯލް ފިޔަވާ އެހެން ބޭހެއް ގަންނާނެ ގޮތެއް ނެތް. ކުޑަމިންވަރެއްގެ އެހީއެއް ދިނަސް ޝުކުރުވެރިވަން. އޭނާ ކުރި ޓުވީޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަށްފަހު އޭނާވަނީ އާއިލާއަށްވެސް ފިލައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ މެލޭޝިއާގައި ފިލައިގެން އުޅޭތާ މިހާރު 2 އަހަރު ވެދާނެއެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET
 1. ޔާމްބެ

  އެހާދުވަސް މެލޭސިޔާގަ ވީ އިރުވެސް އެވަރުކޮށްލަ ދޭނެ މީހަކު ނެތްކަމީ އުޅެވުނުލެއް ރަނގަޅުކަން ދޯ?

 2. ”ކުރެއްވި” ޓްވީޓް އޭ؟؟ ހާދަ މަތީ ޤަދަރެކޭ ދޯ.

  • އޭނަ ފެމިލީ މީހުންވެސް ދިރި އުޅޭ މެލޭގަ

 3. ޔާމިނުފާތުމަ

  ދީނައްފުރައްސާރަކޮއްއުޅޭމީހުންނޫސްތަކުންތިޕުރޮމޯޓުކުރެވެނީއެމީހަކުކުރިނުބައިކަމުގެޖަޒާމިބިންވެސްދައްކަވާނެއޭމީހުންބުނޭ

 4. ލުފާ

  މަ ހީކުރީ ޓިންޑަރ އިން އެހީތެރިކަން ހޯދާާނެ ކަމައް..🤦

 5. ނޫސްތަކުގެ ބޭނުމަކީ އެއީ

 6. އިފާ

  ކަލޭ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި އިރު ހިޔެއްނުވެއެއްނުން ތިކަހަލަކަމެއް ދިމާވެދާނެ އެ
  ކަލޭ ދެން ދޭބަލަ ކަލޭ އަޅުކަންކުރަން އުޅޭ ބުދުކަލޭގެ ގާތަށް
  ދިވެހިންނަކީ އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅު މީހުންނަށް ަރުހީބު ދޭނެ ބައެއްނޫން
  މިދުނިޔެ މަތީގައި ތީނައަށް ކޯފާ އެއް ނުފޮނުއްވިޔަސް މިހާރު ތިބަލިގަޑުގެ ސަބަބުން ތީނަގެ އުޅުމަށް ހެޔޮބަދަލެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން

 7. އުފާ

  ފަތަ ބޮވިއްޖެ

 8. Kithamehaaves rangalhu kameh evee

 9. ކޮވިޑް

  އުފާ ކުރައްވާ!

 10. މަރު

  ދޭނަކަމެނެއް

 11. Jangiyaa

  Inba beynun vanoo abadhu gora bihi ga hifaan onnan tha?