ޚަބަރު
ދުޢާއަކީ އުފާއަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވައި ހެޔޮ ވިސްނުމާއި ތެދުމަގު ދެއްކެވުން – ޝަހީމް

މީސްމީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޮމްތަކުގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ވާހަަކަ ދައްކަމުންދާ އުފާ މުހުތާރު ފަހުމީ އަށް މެލޭޝިއާގައި ތިބި ދިވެހިން އިހްސާންތެރިވެ، ހެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުން މުހިންމު ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އުފާ ވަނީ އޭނާ ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަަމަށާއި، މިވަގުތު އޭނާ އެންމެ ބޭނުންވަނީ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ދީލަތި އެހީކަމުގައި ބުނެ މީސްމީޑިއާގައި ވާހަކަދައްކާފައެވެ. އަދި ޕެނެޑޯލް ނޫން އެހެން ބޭހެއް ގަންނާނެ ފައިސާއެއް އޭނާއަތުގައި ނެތް ކަމަށްވެސް އޭނާވަނި ބުނެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ޑރ ޝަހީމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވި. އިސްލާމްދީނަކީ އިހްސާންތެރިކަމާއި އޯގާތެރިކަމުގެ ދީން ކަމަށާއި، ދުއާއަކލީ އޭނާއަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވައި ހެޔޮ ވިސްނުމާއި ތެދުމަގު މިންވަރު ކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
  1. ސުބުހާނަﷲ

    ހާދަ ހިތް ހެޔޮ ބޭފުޅެކޭ

ޚަބަރު
ދުޢާއަކީ އުފާއަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވައި ހެޔޮ ވިސްނުމާއި ތެދުމަގު ދެއްކެވުން – ޝަހީމް

މީސްމީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޮމްތަކުގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ވާހަަކަ ދައްކަމުންދާ އުފާ މުހުތާރު ފަހުމީ އަށް މެލޭޝިއާގައި ތިބި ދިވެހިން އިހްސާންތެރިވެ، ހެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުން މުހިންމު ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އުފާ ވަނީ އޭނާ ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަަމަށާއި، މިވަގުތު އޭނާ އެންމެ ބޭނުންވަނީ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ދީލަތި އެހީކަމުގައި ބުނެ މީސްމީޑިއާގައި ވާހަކަދައްކާފައެވެ. އަދި ޕެނެޑޯލް ނޫން އެހެން ބޭހެއް ގަންނާނެ ފައިސާއެއް އޭނާއަތުގައި ނެތް ކަމަށްވެސް އޭނާވަނި ބުނެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ޑރ ޝަހީމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވި. އިސްލާމްދީނަކީ އިހްސާންތެރިކަމާއި އޯގާތެރިކަމުގެ ދީން ކަމަށާއި، ދުއާއަކލީ އޭނާއަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވައި ހެޔޮ ވިސްނުމާއި ތެދުމަގު މިންވަރު ކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
  1. ސުބުހާނަﷲ

    ހާދަ ހިތް ހެޔޮ ބޭފުޅެކޭ