ޚަބަރު
ކޮލަމާފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ސަރވޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގއ ކޮލަމާފުށި މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތަރައްގީކުރާ މަގުތަކުގެ ސަރވޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ރޯޑް ޑިވޮލޮމްޕަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ)ގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ އަހުމަދު ރަޝީދު ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، ކޮލަމާފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ތަރައްގީކުރާ މަގުތަކުގެ ސަރވޭގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

ސަރވޭގެ މަސައްކަތް ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. މިހާރުވަނީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާނެ 50 އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފައި. ސަތޭކަ އިންސައްތަ ދިވެހި މުވައްޒަފުން ހިމެނޭހެން ބޮޑަށް އިސްކަންދޭނީ ކޮލަމާފުށިން މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް. އަހުމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރި އިން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން އާރްޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މަޝްރޫއުއަކީ 85 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުއެކެވެ. މިމަސައްކަތް ނިންމަން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 450 ދުވަސްތެރޭގައެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކޮލަމާފުށީގައި 8 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރު އެޅުން، މަގުތަކުގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ އިތުރުން މަގުބައްތި ހަރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކޮލަމާފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ސަރވޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގއ ކޮލަމާފުށި މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތަރައްގީކުރާ މަގުތަކުގެ ސަރވޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ރޯޑް ޑިވޮލޮމްޕަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ)ގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ އަހުމަދު ރަޝީދު ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، ކޮލަމާފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ތަރައްގީކުރާ މަގުތަކުގެ ސަރވޭގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

ސަރވޭގެ މަސައްކަތް ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. މިހާރުވަނީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާނެ 50 އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފައި. ސަތޭކަ އިންސައްތަ ދިވެހި މުވައްޒަފުން ހިމެނޭހެން ބޮޑަށް އިސްކަންދޭނީ ކޮލަމާފުށިން މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް. އަހުމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރި އިން ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން އާރްޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މަޝްރޫއުއަކީ 85 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުއެކެވެ. މިމަސައްކަތް ނިންމަން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 450 ދުވަސްތެރޭގައެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކޮލަމާފުށީގައި 8 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރު އެޅުން، މަގުތަކުގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ އިތުރުން މަގުބައްތި ހަރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!