ޚަބަރު
ތިނަދޫއިން ފެންނަމުން ދަނީ ކޮވިޑް ގެ އައު ވޭރިއަންޓެއް: ތިނަދޫ ކައުންސިލް

ގދ.ތިނަދޫއިން މިހާރު ފެންނަމުން ދަނީ ކޮވިޑް-19ގެ އައު ވޭރިއަންޓު ކަމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިިލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސޮއިކުރައްވާ މިއަދު ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ތިނަދޫއިން މިހާރު ފެންނަމުންދަނީ ކޮވިޑް-19ގެ އައު ވޭރިއަންޓު ކަމަށާއި މިބައްޔަށް ފައްސިވާ މީހުން ތިނަދޫގައި ދުވަހެއް ދުވަހެއް އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ކޮން ވޭރިއަންޓެއް ކަމެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

މިކަމާބެހޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ.އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިޔަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރަށް ގުޅުމުން ފޯނަށް ޖަވާބުދާރީ ވެފައި ނުވާތީ މިވޭރިއަންޓާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ.

ތިނަދޫގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާތީ ރަށް މޮނީޓަރިންގއަށް ލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅުތައް މިވަނީ ވަރުގަދަކުރެވިފައެވެ. އިއްޔެވެސް ތިނަދޫއިން ކޮވިޑްގެ 48 ކޭސް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. އެއާއެކު ތިނަދޫގައި އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދު މިވަނީ 161އަށް އަރާފައެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
 1. ރަޓުތެރޭ ވޮންނާ އެއްތާ

  ކޮން ވޭރިއެންޓެއްކަން ހާމަ ކުރޭ. އޮޅުވާލައިގެން ނޫޅެވޭނެ. ހަގީގަތް ހާމަކުރޭ. ހޭށްޓެގް މައިމޫނާ.

 2. ސމ / ތިނދ

  ހޮސްޕިޓަލް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ ފޯނާނުނަގަނެ ވާހަކެޔާ ބޮނުމާތީ ލަދުވެތިކައިކެ ، ފޯނަންޖަވާބެ ނުދިނެފެހޭ އެހެލާނެ ތިޔެ ގޭރު ، އަހަނެ ނޯޅެމާ އެހެލާނެ ޖަހަނެ ސަކަރާތެ ބަލަންނަން ، މީބޫ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ހުއްޓީ މުހިއްމު ކަންތެތިމެއި ..މުޅި ހުވަދު އަތޮޅު ރަށްޔިތުންނެ ހިދުމަތެ ހޮވަނެތަނުގެ ވޮންނާ މީހިންނެގެ ހާލަތެ ވަރަށް ދަޓެ .

 3. ރާއްޖެ

  ސުބުހާނަﷲ ، ކޭއްކޮޅު އަހަނެ

 4. ސާލިމް އަލީ

  ސައުދު އަލީ އުފެއްދީ ވޭރިއެންޓް އެކެދާ ތީ

 5. Heikedey

  “އައު ވޭރިއަނޓަށް” މިހެން ބުނުމުން އެބުނީ އެންމެފަހުން (އައު) ވޭރިއެނޓްގެ ވާހަކަން އެނގޭނެ ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ހުރިނަމަ.

ޚަބަރު
ތިނަދޫއިން ފެންނަމުން ދަނީ ކޮވިޑް ގެ އައު ވޭރިއަންޓެއް: ތިނަދޫ ކައުންސިލް

ގދ.ތިނަދޫއިން މިހާރު ފެންނަމުން ދަނީ ކޮވިޑް-19ގެ އައު ވޭރިއަންޓު ކަމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިިލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސޮއިކުރައްވާ މިއަދު ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ތިނަދޫއިން މިހާރު ފެންނަމުންދަނީ ކޮވިޑް-19ގެ އައު ވޭރިއަންޓު ކަމަށާއި މިބައްޔަށް ފައްސިވާ މީހުން ތިނަދޫގައި ދުވަހެއް ދުވަހެއް އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ކޮން ވޭރިއަންޓެއް ކަމެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

މިކަމާބެހޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ.އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިޔަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރަށް ގުޅުމުން ފޯނަށް ޖަވާބުދާރީ ވެފައި ނުވާތީ މިވޭރިއަންޓާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ.

ތިނަދޫގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާތީ ރަށް މޮނީޓަރިންގއަށް ލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅުތައް މިވަނީ ވަރުގަދަކުރެވިފައެވެ. އިއްޔެވެސް ތިނަދޫއިން ކޮވިޑްގެ 48 ކޭސް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. އެއާއެކު ތިނަދޫގައި އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދު މިވަނީ 161އަށް އަރާފައެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET
 1. ރަޓުތެރޭ ވޮންނާ އެއްތާ

  ކޮން ވޭރިއެންޓެއްކަން ހާމަ ކުރޭ. އޮޅުވާލައިގެން ނޫޅެވޭނެ. ހަގީގަތް ހާމަކުރޭ. ހޭށްޓެގް މައިމޫނާ.

 2. ސމ / ތިނދ

  ހޮސްޕިޓަލް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ ފޯނާނުނަގަނެ ވާހަކެޔާ ބޮނުމާތީ ލަދުވެތިކައިކެ ، ފޯނަންޖަވާބެ ނުދިނެފެހޭ އެހެލާނެ ތިޔެ ގޭރު ، އަހަނެ ނޯޅެމާ އެހެލާނެ ޖަހަނެ ސަކަރާތެ ބަލަންނަން ، މީބޫ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ހުއްޓީ މުހިއްމު ކަންތެތިމެއި ..މުޅި ހުވަދު އަތޮޅު ރަށްޔިތުންނެ ހިދުމަތެ ހޮވަނެތަނުގެ ވޮންނާ މީހިންނެގެ ހާލަތެ ވަރަށް ދަޓެ .

 3. ރާއްޖެ

  ސުބުހާނަﷲ ، ކޭއްކޮޅު އަހަނެ

 4. ސާލިމް އަލީ

  ސައުދު އަލީ އުފެއްދީ ވޭރިއެންޓް އެކެދާ ތީ

 5. Heikedey

  “އައު ވޭރިއަނޓަށް” މިހެން ބުނުމުން އެބުނީ އެންމެފަހުން (އައު) ވޭރިއެނޓްގެ ވާހަކަން އެނގޭނެ ޕްރީ ސްކޫލް ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ހުރިނަމަ.