ޚަބަރު
ކައިވެންޏަކާއި ނުލައި ލިބުނު ދަރިފުޅަށް އަޅާނުލާކަމަށް ބުނެ އަންހެނަކު ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފި

ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް ޝަރުޢީ ކައިވެންޏެއް ނުކޮށް ލިބުނު ކުޑަ ދަރިފުޅަކަށް، ފިރިހެން މީހާ އަޅާނުލާ ކަމަށްބުނެ އަންހެންނަކު އެދެމީހުންނާއި ދަރިފުޅު ފެންނަ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ވީޑިއޯއެއް މީސްމީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފިއެވެ.

އެވީޑިއޯ އާންމު ކުރަމުން އަންހެން މީހާ ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެކުއްޖާ އަކީ އެދެމީހުންގެ ދަރިއެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދަރިފުޅުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނަގަނީ އޭނާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ފިރިހެން މީހާގެ ނަމެއް އެއަންހެން މީހާ ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު ފަތުރާ “އެމްވީ ކްރައިސިސް” އިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ފިނޮޅު ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރި އިންޑޮނޭޝިއާ އަންހެނަކާއި ދިވެހި ފިރިހެނަކަށް ލިބިފައިވާ ދަރިއަކަށް ފިރިހެން މީހާ އަޅާނުލި މައްސަލައިގައި އަންހެން މީހާ މީސްމީޑިއާގައި ވީޑިއޯއެއް ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ އަންހެން މީހާ، ދިވެހި ފިރިހެންމީހާއި އެކު ޝަރުޢީ ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައި ނުވެއެވެ.

އެވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ އެއަންހެން މީހާއާއި ފިރިހެން މީހާއާ ދެމީހުން އެކީ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކާއި ފިރިހެން މީހާގެ ފޮޓޯއެއްގެ އިތުރުން ދަރިފުޅުގެ ވީޑިއޯއެއްގެ އިތުރުން އަންހެން މީހާއާއި ކުޑަކުއްޖާގެ ފޮޓޯތަކެކެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
 1. Islam dheenuga ziney saabithu vaagoiy loyelinama. Miothee meehegge aburu dhuvvaalaafanun. Meehaku social media ga echcheh liyas noos thakuga e hissaa koggen nuvaane. Thee thedhekkan engenee kihineiy.

  • annanunu

   islaam dheen onnanee hama ekani ziney saabith kurantha?
   hevvaa kamaky.. mizamaanuga ziney kuraa kamah vany resurlt libunyma .. vattaaliyas ziney akah vaathaneii nufene..

  • Dhen thi bunaanee ekuhjaa akee————— libunu dhariekey tha

  • E dharia akee e firihenmeehaage carbon copy eh.

 2. Anhenaku buni bunumakah balaafa ei kihaavaregge hageegatheh kanves saabithu nuve mihen meehegge aburu kathilevigen nuvaane.

  • Boahalaaku

   DNA hedhyma ingeynethaa aee konkahala verientah Kan🤭🤣🤣

 3. ހުވަދޫ އަލިބެ

  އަންހެނަކަށް ތިހާ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ދޭން ހެޔޮވާނީ ކިހިނެއް.. ކޮބާ ފެމިނިސްޓުން.. ހާލުގައި ޖެހޭ ވަގުތު އަޅާނުލާނެ އެކަން ހަމަހަމަ އޭ މނޖ ކިޔާ ގޮވާނެ..

 4. ލޭބަރު

  މިފަދަ ފިރިހެނުންގެ އަތްނބެއް އަދި ސައިޑް ބިޓުންގެ 2 ތިން ބިޓުން ގެންގުޅޭނެ..ތަނަކުން އަންހެނަކު ފެންނަ އިރަށް އިންނަން ވ.ވަރުހުންނާނެ..އެކަމަކު އިނދެގެން ދަރިން ލިބުނީމަ އެދަރިންނަށް ހަރަދު ނުދީ އަނެއްކާ އަނެއް އަންހެނަކާ އިންނަންވީ..

 5. ރިސޯޓް ބޯއި

  ތި އަންހެން މަންޖެ ތިހެދީ ރަނގަޅައް! މިހާރު އޮންނާނީ ރާކަނި މަސްކެވިފައި. ބިޓު ހިއްލަން ވަރަށް ފޯރި ހުންނާނެ. ތިހެން ކިތަންމީހުން އެހެން މީހުންނަށް ލަނޑު ދީފައި ހުންނަނީ..

 6. އައްޔޫބް

  އަހަރެން މިހުރީ ތި ދަރިފުޅަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރަން ތައްޔާރަށް. ހުރިހާ ފިރިހެނުން އެއްގޮތެއް ނުވާނެ. އިންޝާﷲ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ދާނީ ރަގަޅަށް.
  އަޅުގަނޑުގެ މައުލޫމާތު ދަރިފުޅުގެ މަންމަ އަށް ފޯރު ކޮށްދެވޭނެ ނަމަ ފޯރުކޮށްދިނުން ހުވަދޫގެ އަރިހުން އެދެން

ޚަބަރު
ކައިވެންޏަކާއި ނުލައި ލިބުނު ދަރިފުޅަށް އަޅާނުލާކަމަށް ބުނެ އަންހެނަކު ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފި

ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް ޝަރުޢީ ކައިވެންޏެއް ނުކޮށް ލިބުނު ކުޑަ ދަރިފުޅަކަށް، ފިރިހެން މީހާ އަޅާނުލާ ކަމަށްބުނެ އަންހެންނަކު އެދެމީހުންނާއި ދަރިފުޅު ފެންނަ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ވީޑިއޯއެއް މީސްމީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފިއެވެ.

އެވީޑިއޯ އާންމު ކުރަމުން އަންހެން މީހާ ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެކުއްޖާ އަކީ އެދެމީހުންގެ ދަރިއެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދަރިފުޅުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނަގަނީ އޭނާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ފިރިހެން މީހާގެ ނަމެއް އެއަންހެން މީހާ ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު ފަތުރާ “އެމްވީ ކްރައިސިސް” އިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ފިނޮޅު ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރި އިންޑޮނޭޝިއާ އަންހެނަކާއި ދިވެހި ފިރިހެނަކަށް ލިބިފައިވާ ދަރިއަކަށް ފިރިހެން މީހާ އަޅާނުލި މައްސަލައިގައި އަންހެން މީހާ މީސްމީޑިއާގައި ވީޑިއޯއެއް ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ އަންހެން މީހާ، ދިވެހި ފިރިހެންމީހާއި އެކު ޝަރުޢީ ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައި ނުވެއެވެ.

އެވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ އެއަންހެން މީހާއާއި ފިރިހެން މީހާއާ ދެމީހުން އެކީ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކާއި ފިރިހެން މީހާގެ ފޮޓޯއެއްގެ އިތުރުން ދަރިފުޅުގެ ވީޑިއޯއެއްގެ އިތުރުން އަންހެން މީހާއާއި ކުޑަކުއްޖާގެ ފޮޓޯތަކެކެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
 1. Islam dheenuga ziney saabithu vaagoiy loyelinama. Miothee meehegge aburu dhuvvaalaafanun. Meehaku social media ga echcheh liyas noos thakuga e hissaa koggen nuvaane. Thee thedhekkan engenee kihineiy.

  • annanunu

   islaam dheen onnanee hama ekani ziney saabith kurantha?
   hevvaa kamaky.. mizamaanuga ziney kuraa kamah vany resurlt libunyma .. vattaaliyas ziney akah vaathaneii nufene..

  • Dhen thi bunaanee ekuhjaa akee————— libunu dhariekey tha

  • E dharia akee e firihenmeehaage carbon copy eh.

 2. Anhenaku buni bunumakah balaafa ei kihaavaregge hageegatheh kanves saabithu nuve mihen meehegge aburu kathilevigen nuvaane.

  • Boahalaaku

   DNA hedhyma ingeynethaa aee konkahala verientah Kan🤭🤣🤣

 3. ހުވަދޫ އަލިބެ

  އަންހެނަކަށް ތިހާ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ދޭން ހެޔޮވާނީ ކިހިނެއް.. ކޮބާ ފެމިނިސްޓުން.. ހާލުގައި ޖެހޭ ވަގުތު އަޅާނުލާނެ އެކަން ހަމަހަމަ އޭ މނޖ ކިޔާ ގޮވާނެ..

 4. ލޭބަރު

  މިފަދަ ފިރިހެނުންގެ އަތްނބެއް އަދި ސައިޑް ބިޓުންގެ 2 ތިން ބިޓުން ގެންގުޅޭނެ..ތަނަކުން އަންހެނަކު ފެންނަ އިރަށް އިންނަން ވ.ވަރުހުންނާނެ..އެކަމަކު އިނދެގެން ދަރިން ލިބުނީމަ އެދަރިންނަށް ހަރަދު ނުދީ އަނެއްކާ އަނެއް އަންހެނަކާ އިންނަންވީ..

 5. ރިސޯޓް ބޯއި

  ތި އަންހެން މަންޖެ ތިހެދީ ރަނގަޅައް! މިހާރު އޮންނާނީ ރާކަނި މަސްކެވިފައި. ބިޓު ހިއްލަން ވަރަށް ފޯރި ހުންނާނެ. ތިހެން ކިތަންމީހުން އެހެން މީހުންނަށް ލަނޑު ދީފައި ހުންނަނީ..

 6. އައްޔޫބް

  އަހަރެން މިހުރީ ތި ދަރިފުޅަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރަން ތައްޔާރަށް. ހުރިހާ ފިރިހެނުން އެއްގޮތެއް ނުވާނެ. އިންޝާﷲ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ދާނީ ރަގަޅަށް.
  އަޅުގަނޑުގެ މައުލޫމާތު ދަރިފުޅުގެ މަންމަ އަށް ފޯރު ކޮށްދެވޭނެ ނަމަ ފޯރުކޮށްދިނުން ހުވަދޫގެ އަރިހުން އެދެން