ޚަބަރު
ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަން ހިންގަނީ މަޖިލިސް މެންބަރުން އަޑީގައި ތިބެގެން: ސައުދު

ރާއްޖޭގައި ވައްކަމާއި، ކޮރަޕްޝަން ހިންގަނީ މަޖިލިސް މެންބަރުން އަޑީގައި ތިބެގެންކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންގެ ނާއިބު ރައީސް ސައުދުﷲ އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޭ ދައުލަތުގެ މީޑިޔާއިން ގެނެސްދިން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބަހުސްގައި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ ސިޔާސަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ރައްދުދެއްވަމުން ސައުދު ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް މެންބަރުން އަޑީގައި ތިބެގެން ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ ކަމަށެވެ. ސައުދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއީ ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ކަންހިގަމުން އަންނަ ގޮތެވެ. ބޮޑެތި މީހުން އަޑީގައި ތިބެގެން ކޮރަޕްޝަން ހިންގުމަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކުންފުނި ތަކުގެ ބޯޑު މެންބަރުން އެއްބައިވެގެން ވެސް ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ ކަމަށް ސައުދު ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

ރޭ ބޭއްވުނު ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓް މޫސާ ފަތުހީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު ރާއްޖޭގައި އެންޓީ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

މި ބަހުސްގައި އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް މުޙައްމަދު ރާޝިދު ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ޢަމަލުތައް ހިންގިއިރު ޕީޕީއެމް ވެރިން ތިއްބެވީ އަޅާނުލައްވާ ފިނި ކޮޓަރިތަކުގައިކަމަށެވެ. އަދި އޭނައަށް އެދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެވިއްޖެނަމަ ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލާނެ ކަމާއި އެކަން ނުވެއްޖެނަމަ އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް މުހައްމަދު ރާޝިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާޝިދު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރަކީ ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި އަބަދުވެސް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަން ހިންގަނީ މަޖިލިސް މެންބަރުން އަޑީގައި ތިބެގެން: ސައުދު

ރާއްޖޭގައި ވައްކަމާއި، ކޮރަޕްޝަން ހިންގަނީ މަޖިލިސް މެންބަރުން އަޑީގައި ތިބެގެންކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންގެ ނާއިބު ރައީސް ސައުދުﷲ އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޭ ދައުލަތުގެ މީޑިޔާއިން ގެނެސްދިން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބަހުސްގައި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ ސިޔާސަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ރައްދުދެއްވަމުން ސައުދު ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް މެންބަރުން އަޑީގައި ތިބެގެން ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ ކަމަށެވެ. ސައުދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއީ ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ކަންހިގަމުން އަންނަ ގޮތެވެ. ބޮޑެތި މީހުން އަޑީގައި ތިބެގެން ކޮރަޕްޝަން ހިންގުމަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކުންފުނި ތަކުގެ ބޯޑު މެންބަރުން އެއްބައިވެގެން ވެސް ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ ކަމަށް ސައުދު ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

ރޭ ބޭއްވުނު ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓް މޫސާ ފަތުހީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު ރާއްޖޭގައި އެންޓީ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

މި ބަހުސްގައި އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް މުޙައްމަދު ރާޝިދު ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ޢަމަލުތައް ހިންގިއިރު ޕީޕީއެމް ވެރިން ތިއްބެވީ އަޅާނުލައްވާ ފިނި ކޮޓަރިތަކުގައިކަމަށެވެ. އަދި އޭނައަށް އެދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެވިއްޖެނަމަ ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލާނެ ކަމާއި އެކަން ނުވެއްޖެނަމަ އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް މުހައްމަދު ރާޝިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާޝިދު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރަކީ ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި އަބަދުވެސް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!