ޚަބަރު
ވާދޫ ފިޔަވައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްތަކުންވެސް ކޮވިޑްގެ ކޭސްތަކެއް

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރި ވާދޫ ފިޔަވައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްތަކުންވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކެއް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

އެގޮތުން ތިނަދޫއިން ޥޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ އިތުރު 52 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، މަޑަވެލިން ފައްސިވެފައިވަނީ އިތުރު 8 މީހެކެވެ. ތިނަދޫ ފިޔަވައި ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށް ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވަނީ ހޯނޑެއްދޫއިންނެވެ. އެގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ ހޯނޑެއްދޫއިން ވަނީ އިތުރު 16 މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައެވެ.

އަދި ނަޑެއްލާއިން އިތުރު 3 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، ރަތަފަންދޫއިން 6 މީހަކާއި ފިޔޯރީއިން އިތުރު 3 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައެވެ.

ތިނަދޫގެ އިތުރުން ހުވަދު އަތޮޅުން އެންމެ ގިނަ ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާ ގައްދޫއިން މިއަދު 5 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފަރެސްމާތޮޑާއިން ފައްސިވެފައި ވަނީ އެންމެ މީހެކެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވާދޫ ފިޔަވައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްތަކުންވެސް ކޮވިޑްގެ ކޭސްތަކެއް

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރި ވާދޫ ފިޔަވައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްތަކުންވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކެއް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

އެގޮތުން ތިނަދޫއިން ޥޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ އިތުރު 52 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، މަޑަވެލިން ފައްސިވެފައިވަނީ އިތުރު 8 މީހެކެވެ. ތިނަދޫ ފިޔަވައި ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށް ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވަނީ ހޯނޑެއްދޫއިންނެވެ. އެގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ ހޯނޑެއްދޫއިން ވަނީ އިތުރު 16 މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައެވެ.

އަދި ނަޑެއްލާއިން އިތުރު 3 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، ރަތަފަންދޫއިން 6 މީހަކާއި ފިޔޯރީއިން އިތުރު 3 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައެވެ.

ތިނަދޫގެ އިތުރުން ހުވަދު އަތޮޅުން އެންމެ ގިނަ ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާ ގައްދޫއިން މިއަދު 5 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު ފަރެސްމާތޮޑާއިން ފައްސިވެފައި ވަނީ އެންމެ މީހެކެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!