ޚަބަރު
ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސި ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން އެންމެ 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ބުނީ، ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު އެކަން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ކުއްޖާ އަށް ޖިންސީގޯނާ ކޮށްފައިވަނީ ކުއްޖާގެ ކާކުކަން ހާމަކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް، “ހުވަދޫ ނިއުސް” އަށް މައުލޫމާތޫ ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެކުއްޖާ އަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރަނީ އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އެވެ. އަދި އޭނާ އެކުއްޖާ އަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާތާ މިހާރު 3 އަހަރު ވެއްޖެ ކަމަށްވެސް މި ނޫހަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގާ ފުލުހުން އަދި ޖެންޑާއިންވެސް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނެތެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން ދާއިރު، ރާއްޖޭގައި ހަދާފައިވާ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ފުރާވަރު އުމުރުފުރައިގެ 15 ޕަސެންޓު ކުދިންނަކީ ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކުން ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކުދިންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސި ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން އެންމެ 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ބުނީ، ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު އެކަން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ކުއްޖާ އަށް ޖިންސީގޯނާ ކޮށްފައިވަނީ ކުއްޖާގެ ކާކުކަން ހާމަކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް، “ހުވަދޫ ނިއުސް” އަށް މައުލޫމާތޫ ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެކުއްޖާ އަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރަނީ އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އެވެ. އަދި އޭނާ އެކުއްޖާ އަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާތާ މިހާރު 3 އަހަރު ވެއްޖެ ކަމަށްވެސް މި ނޫހަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގާ ފުލުހުން އަދި ޖެންޑާއިންވެސް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނެތެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން ދާއިރު، ރާއްޖޭގައި ހަދާފައިވާ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ފުރާވަރު އުމުރުފުރައިގެ 15 ޕަސެންޓު ކުދިންނަކީ ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކުން ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކުދިންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!