ޚަބަރު
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް އަމްރު!

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

މީހާރު އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުގައި މިހާރު ހުންނެވި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފުގެ ދައުރު އަންނަ ފެބްރުއަރީ 11 ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވާނެއެވެ. އަދި އެ މަގާމަށް އަމްރު ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާއިރު، މީޑިއާ ރިޕޯޓް ބުނަ ގޮތުން އަމްރުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ފަހުގައެވެ.

މިވަގުތު ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓާރ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ އަމްރު އަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ އިތުރުން އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯގެ މަގާމު ވެސް ފުރުއްވައިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ މެނިފެސްޓޯ ތައްޔާރު ކުރެއްވުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރެއްވި އަމްރު ވަނީ ނިމިގެން ދިޔަ އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އަދި އެ ގޮޑި ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް އިންތިޚާބު ކުރާ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން މަގާމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު ވެސް ކުރިމަތިލައްވާނެ ކަމުގެ އަޑުތައް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މިނިސްޓާރ މަހްލޫފުގެ ރަސްމީ ބަހެއް އަދި މިކަމުގައި ނުލިބެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް އަމްރު!

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

މީހާރު އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުގައި މިހާރު ހުންނެވި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފުގެ ދައުރު އަންނަ ފެބްރުއަރީ 11 ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވާނެއެވެ. އަދި އެ މަގާމަށް އަމްރު ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާއިރު، މީޑިއާ ރިޕޯޓް ބުނަ ގޮތުން އަމްރުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ފަހުގައެވެ.

މިވަގުތު ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓާރ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ އަމްރު އަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ އިތުރުން އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯގެ މަގާމު ވެސް ފުރުއްވައިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ މެނިފެސްޓޯ ތައްޔާރު ކުރެއްވުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރެއްވި އަމްރު ވަނީ ނިމިގެން ދިޔަ އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އަދި އެ ގޮޑި ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް އިންތިޚާބު ކުރާ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން މަގާމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު ވެސް ކުރިމަތިލައްވާނެ ކަމުގެ އަޑުތައް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މިނިސްޓާރ މަހްލޫފުގެ ރަސްމީ ބަހެއް އަދި މިކަމުގައި ނުލިބެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!