ޚަބަރު
ހިރިމަރަދޫގައި މީހަކު ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ހދ.ހިރިމަރަދޫގައި މީހަކު ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އެރަށުން 71 އަހަރުގެ އަންހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވާކަމަށެވެ. އެ މީހާ ފެނިފައިވަނީ ހިރިމަރަދޫ އަތިރިމަތީ ރާޅުޖަހާ ހިސާބު މޫދުގައި އޮއްވައި ކަމުގައި ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހިރިމަރަދޫގައި މީހަކު ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ އިއްޔެ 13:30 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން އެމީހާގެ ހަށިގަނޑުން އެއްވެސް ޒަޚަމެއް ފެންނަން ނެތެވެ. މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހިރިމަރަދޫގައި މީހަކު ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ހދ.ހިރިމަރަދޫގައި މީހަކު ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އެރަށުން 71 އަހަރުގެ އަންހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވާކަމަށެވެ. އެ މީހާ ފެނިފައިވަނީ ހިރިމަރަދޫ އަތިރިމަތީ ރާޅުޖަހާ ހިސާބު މޫދުގައި އޮއްވައި ކަމުގައި ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހިރިމަރަދޫގައި މީހަކު ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ އިއްޔެ 13:30 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން އެމީހާގެ ހަށިގަނޑުން އެއްވެސް ޒަޚަމެއް ފެންނަން ނެތެވެ. މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!