ޚަބަރު
ޔާމީން ގައިގައި ދެން އަތެއް ނުލެވޭނެ، ޖަލަކަށް ނުލެވޭނެ: އަދުރޭ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހަށިކޮޅުގައި ދެން އަތްނުލެވޭނެ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ދެން ޖަލަށްވެސް ނުލެވޭނެކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް ރޯދަމަހަށް ހަނދު ބަލާއިރު ޔާމީން އޮންނާނީ ޖަލުގައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޝިފާޒްއަށް ރައްދު ދެއްވަމުން އަދުރޭ ވިދާޅުވީ ދެން ޔާމީން ޖަލަށްވެސް ނުލެވޭނެ ކަމަށާއި ޔާމީންގެ ހަށިކޮޅުގައި އިނގިލި ކުރިވެސް ޖައްސާ ނުލެވޭނެކަމަށެވެ.

ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަދުރޭ ވަނީ، އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފާއި އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒުގެ ނަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ޔާމީނާ ކުޅުއްވަން ނޫޅުއްވުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ހަސަން ލަތީފެއްކަމަކު، އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެއޭ. ޔާމީންގެ ގައިގައި އަތެއް ނުލެވޭނެ. ދެން ޔާމީން ޖަލަކަށް ނުލެވޭނެ. ޝިފާޒު ކައިރީ އަޅުގަނޑު ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެއޭ.. އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފެބްރުއަރީ 5 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ފޯރި ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ގަދަވެފައިވަނިކޮށް ސަރުކާރުންދަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަމުންނެވެ. އިދިކޮޅުން ބުނާގޮތުގައި މިއީ ބައިއިލެކްޝަންގެ ކެމްޕެއިނަށް ޖައްސާ ޖަރީމާތަކެކެވެ. އަދި މިސަރުކާރުން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒް ފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ވަނީ ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އަދުރޭ ވިދާޅުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ސަރުކާރަކުން ކަމެއް ކޮށްދީފައި އޮތްނަމަ އެކަމެއް ކޮށްދެއްވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައިކަމަށާއި އެމްޑީޕީގެ ތިން އަހަރުގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް އެ ދާއިރާ ފެނިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޔާމީން ގައިގައި ދެން އަތެއް ނުލެވޭނެ، ޖަލަކަށް ނުލެވޭނެ: އަދުރޭ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ހަށިކޮޅުގައި ދެން އަތްނުލެވޭނެ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ދެން ޖަލަށްވެސް ނުލެވޭނެކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް ރޯދަމަހަށް ހަނދު ބަލާއިރު ޔާމީން އޮންނާނީ ޖަލުގައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޝިފާޒްއަށް ރައްދު ދެއްވަމުން އަދުރޭ ވިދާޅުވީ ދެން ޔާމީން ޖަލަށްވެސް ނުލެވޭނެ ކަމަށާއި ޔާމީންގެ ހަށިކޮޅުގައި އިނގިލި ކުރިވެސް ޖައްސާ ނުލެވޭނެކަމަށެވެ.

ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަދުރޭ ވަނީ، އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފާއި އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒުގެ ނަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ޔާމީނާ ކުޅުއްވަން ނޫޅުއްވުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ހަސަން ލަތީފެއްކަމަކު، އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެއޭ. ޔާމީންގެ ގައިގައި އަތެއް ނުލެވޭނެ. ދެން ޔާމީން ޖަލަކަށް ނުލެވޭނެ. ޝިފާޒު ކައިރީ އަޅުގަނޑު ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެއޭ.. އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފެބްރުއަރީ 5 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ފޯރި ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ގަދަވެފައިވަނިކޮށް ސަރުކާރުންދަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަމުންނެވެ. އިދިކޮޅުން ބުނާގޮތުގައި މިއީ ބައިއިލެކްޝަންގެ ކެމްޕެއިނަށް ޖައްސާ ޖަރީމާތަކެކެވެ. އަދި މިސަރުކާރުން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒް ފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ވަނީ ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އަދުރޭ ވިދާޅުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ސަރުކާރަކުން ކަމެއް ކޮށްދީފައި އޮތްނަމަ އެކަމެއް ކޮށްދެއްވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައިކަމަށާއި އެމްޑީޕީގެ ތިން އަހަރުގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް އެ ދާއިރާ ފެނިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!