ޚަބަރު
މާވިން އާއި ލަމްހާއަށް ދީފައިވާ ނަރުސްކަމުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗުގައި ނަރުހުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ފިލިޕީންސް ނަރުހެއް ކަމަށްވާ މޭރީގެ މަރާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މޭރީގެ ފިރިމީހާ މާވިން އަދި އޭނަގެ ލޯބިވެރިޔާ ލަމްހާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަރުސްކަމުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނާސިން އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ވެސް ޖިނާއީ ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ނަރުހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އަދި ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މޭރީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މާވިން އަދި ލަމްހާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުންވަނީ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ. އެގޮތުން މާވިންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވަނި ގަސްތުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. އަދި މާވިންގެ ދިވެހި ލޯބިވެރިޔާ ލަމްހާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ މީހަކު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އާއި ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގައި ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަ ނޫންގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ވަނީ އުފުލައިފައެވެ.

މޭރީ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މާވިން ފުރަތަމަ ބުނެފައިވަނީ މޭރީ މަރުވީ އަމިއްލައަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޕޯސްޓްމޯޓަމް ރިޕޯޓުގައި ބުނާގޮތުން މޭރީ މަރުވެފައިވަނީ “ބްލަންޓް އިންޖަރީ” ނުވަތަ އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ނޭވާ ހާސްކޮށްގެންނެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ލަމްހާ އާއި މާވިންގެ މެސެޖްތަކެއްވެސް ވަނީ ލީކްވެފައެވެ. މީހަކު މަރުވާފަދަ ނުރައްކާތެރި އިންޖެކްޝަންތަކެއް ލަމްހާގެ ގެއިން ފެނިފައިވާއިރު އެތަކެއްޗަކީ ހުއްދަ ނެތި ހޮސްޕިޓަލުން ބޭރަށް ގެންދިޔުން މަނާ އިންޖެކްޝަންތަކެކެވެ.

ދައުލަތުން ހާމަކުރިގޮތުގައި މޭރީ މަރުވިދުވަހު މޭރީގެ ދަރިފުޅު ހުރީ ލަމްހާ ކައިރީގައެވެ. އަދި މޭރީ މަރުވި ވަގުތު ލަމްހާ ވަނީ ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން އެގެޔަށް ގޮސްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާވިން އާއި ލަމްހާގެ ގުޅުން މޭރީއަށް އެގުމުން މޭރީ އާއި ލަމްހާގެ ދެމެދު ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގައިދިޔަކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މާވިން އާއި ލަމްހާއަށް ދީފައިވާ ނަރުސްކަމުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗުގައި ނަރުހުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ފިލިޕީންސް ނަރުހެއް ކަމަށްވާ މޭރީގެ މަރާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މޭރީގެ ފިރިމީހާ މާވިން އަދި އޭނަގެ ލޯބިވެރިޔާ ލަމްހާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަރުސްކަމުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނާސިން އެންޑް މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ވެސް ޖިނާއީ ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ނަރުހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އަދި ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މޭރީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މާވިން އަދި ލަމްހާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުންވަނީ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ. އެގޮތުން މާވިންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވަނި ގަސްތުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. އަދި މާވިންގެ ދިވެހި ލޯބިވެރިޔާ ލަމްހާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ މީހަކު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އާއި ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގައި ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަ ނޫންގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ވަނީ އުފުލައިފައެވެ.

މޭރީ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މާވިން ފުރަތަމަ ބުނެފައިވަނީ މޭރީ މަރުވީ އަމިއްލައަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޕޯސްޓްމޯޓަމް ރިޕޯޓުގައި ބުނާގޮތުން މޭރީ މަރުވެފައިވަނީ “ބްލަންޓް އިންޖަރީ” ނުވަތަ އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ނޭވާ ހާސްކޮށްގެންނެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ލަމްހާ އާއި މާވިންގެ މެސެޖްތަކެއްވެސް ވަނީ ލީކްވެފައެވެ. މީހަކު މަރުވާފަދަ ނުރައްކާތެރި އިންޖެކްޝަންތަކެއް ލަމްހާގެ ގެއިން ފެނިފައިވާއިރު އެތަކެއްޗަކީ ހުއްދަ ނެތި ހޮސްޕިޓަލުން ބޭރަށް ގެންދިޔުން މަނާ އިންޖެކްޝަންތަކެކެވެ.

ދައުލަތުން ހާމަކުރިގޮތުގައި މޭރީ މަރުވިދުވަހު މޭރީގެ ދަރިފުޅު ހުރީ ލަމްހާ ކައިރީގައެވެ. އަދި މޭރީ މަރުވި ވަގުތު ލަމްހާ ވަނީ ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން އެގެޔަށް ގޮސްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާވިން އާއި ލަމްހާގެ ގުޅުން މޭރީއަށް އެގުމުން މޭރީ އާއި ލަމްހާގެ ދެމެދު ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގައިދިޔަކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!