ޚަބަރު
ހިތްވަރާއެކު ކެންސަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދިޔަ ސައިފް ނިޔާވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި ވަރަށް މަދުން ފެންނަ ކެންސަރުގެ ބާވަތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ އަލީ ސައިފް ރޭ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ސައިފް އަކީ ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔައިރު ހިތްވަރާއެކު އެހެން މީހުންނަށް މީސްމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ނަސޭހަތް ދެމުންދިޔަ ޒުވާނެކެވެ.

ސައިފްގެ ކޮއްކޮ އަދި ގާނޫނީ ވަކީލެއް ކަމަށްވާ ހަމްޒާ ލަތީފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ، ސައިފް ނިޔާވެފައިވަނީ ރޭ ފަތިހު 5:42 ގައި ކަމަށެވެ. ސައިފް ނިޔާވީ ކެންސަރު ބަލީގައި އިންޑިއާގެ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށެވެ.

އުމުރުން 40 އަހަރުގައި ސައިފް ނިޔާވިއިރު އަނތްބަކާއި ތިން ދަރިން ދުނިޔޭގައި އެބަތިއްބެވެ.

އިންޑިއާގެ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ސައިފް ފަރުވާ ހޯދަމުން ގެންދިޔައީ ‘ބޮޓްރަޔޮޑް ވޭރިއަންޓް އޮފް އެމްބްރިޔޯނަލް ރަބްޑޯމަޔޯސޯކާ’ ކިޔާ ބާވަތެއްގެ ކެންސަރަކަށެވެ. އެ ބާވަތުގެ ކެންސަރު މިހާތަނަށް ޖެހުނުކަން ދުނިޔޭގައި ވެސް ރެކޯޑްކުރެވިފައިވަނީ ފަސް މީހުންނަށް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ސައިފް ނިޔާވުމުން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ މީސް މީޑިއާގައި އޭނާ އަށް ހެޔޮ ދުއާކޮށް އާއިލާ އަށް ތައުޒިޔާ ކިޔަމުންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހިތްވަރާއެކު ކެންސަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދިޔަ ސައިފް ނިޔާވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި ވަރަށް މަދުން ފެންނަ ކެންސަރުގެ ބާވަތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ އަލީ ސައިފް ރޭ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ސައިފް އަކީ ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔައިރު ހިތްވަރާއެކު އެހެން މީހުންނަށް މީސްމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ނަސޭހަތް ދެމުންދިޔަ ޒުވާނެކެވެ.

ސައިފްގެ ކޮއްކޮ އަދި ގާނޫނީ ވަކީލެއް ކަމަށްވާ ހަމްޒާ ލަތީފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ، ސައިފް ނިޔާވެފައިވަނީ ރޭ ފަތިހު 5:42 ގައި ކަމަށެވެ. ސައިފް ނިޔާވީ ކެންސަރު ބަލީގައި އިންޑިއާގެ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށެވެ.

އުމުރުން 40 އަހަރުގައި ސައިފް ނިޔާވިއިރު އަނތްބަކާއި ތިން ދަރިން ދުނިޔޭގައި އެބަތިއްބެވެ.

އިންޑިއާގެ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ސައިފް ފަރުވާ ހޯދަމުން ގެންދިޔައީ ‘ބޮޓްރަޔޮޑް ވޭރިއަންޓް އޮފް އެމްބްރިޔޯނަލް ރަބްޑޯމަޔޯސޯކާ’ ކިޔާ ބާވަތެއްގެ ކެންސަރަކަށެވެ. އެ ބާވަތުގެ ކެންސަރު މިހާތަނަށް ޖެހުނުކަން ދުނިޔޭގައި ވެސް ރެކޯޑްކުރެވިފައިވަނީ ފަސް މީހުންނަށް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ސައިފް ނިޔާވުމުން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ މީސް މީޑިއާގައި އޭނާ އަށް ހެޔޮ ދުއާކޮށް އާއިލާ އަށް ތައުޒިޔާ ކިޔަމުންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!