ޚަބަރު
އެރަށު މީހަކު އައިސް ކަންކަށިމަތީ ނުޖަހަނީސް، ގާނޫނަކުން އިންޑިއާ އައުޓް ހުއްޓުވާ – ރީކޯ

އިދިކޮޅުން މިހާރު ކުރަމުންދާ “އިންޑިއާ އައުޓް” ކެމްޕެއިން ގާނޫނަކުން ހުއްޓުވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕަރސަން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އިދިކޮޅުން ކުރިއަށްގެންދާ އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިން ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހަދައި ބޮޑެތި އަދަބުތައް ދިނުމަށް އެމްޑީޕީއިން މިހާރު ގެންދަވަނީ ބިލެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަށް ތާއީދު ކުރައްވަމުން ރީކޯ ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާ އައުޓް ގޮވާ މީހުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްމާލުން ޚަރަދުކޮށްގެން މުސާރައާއި އިނާޔަތް ނަގަމުން ދާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް އޮތީ އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ގޮސް މެޑިކަލް ކޮލެޖުގައި ކިއުގައި ތިބެން ކަމަށެވެ.

ގޮވަންވީ އިންޑިއާއައުޓޭ ވެސް ޗައިނާ އައުޓޭވެސް. މިހެން ގޮވަންތިބި އެންމެނަށް ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްމާލުން މުސާރަޔާ އިނާޔަތާއި އާއިލާއަށްބޭހާ ކޮއްތާ ތައުލީމު ލިބޭނެ ދެރަނިކަމެތިމީހާ ފަރުވާހޯދަން މެޑިކަލް ކޮލެޖްއަށް ގޮސް ކިޔޫގަހުއްޓާ. އެރަށުމީހަކު އައސް ކަންކަށީގަ ޖަހާނީ. ޤާނޫނަކުންހުއްޓުވާ! – ރީކޯގެ ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ދިވެހި ދައުލަތުން އެކި ގައުމުތަކާ އެކު ގާއިމުކޮށްފައިވާ ގުޅުންތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރާ ގޮތަށް ހިންގާ އަމަލުތަކަކީ ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހަދަން ބިލެއް ޑްރާފްޓް ކޮށްފައި މިވަނީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީން “އިންޑިއާ އައުޓް”ގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ފޭބުމަށް ގޮވާލައި ވަރުގަދަ ކެމްޕޭނެއް ހިންގަމުންދާ ވަގުތެއްގައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
  1. ޙާމް.

    އަޖައިބެއް ރީކޯ ހޭބަލި ނުވެހުރޭ. އަހަރަމެން އިންޑިޔާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދަނީ ހިލޭ ބޭސްކުރާކަށް ނޫނޭ. އެމީހުންގެ ހޮޓާތަކުގަ ހިލޭ ތިބެފަ ކައިބޮއެ ހަދާކަށް ނޫނޭ. ބަލަ އިންޑިޔާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދަނީކީ ވަކި ޙައްސަކަ ވެގެން ދިވެހީންނެެއް ނޫނޭ. އިއީ މުޅި ދުނިޔޭގަ އެކިކަންކޮޅުތަކުން ބޭސްފަރުވާއަށް ދާތަނެެއް އަރަބިޤުމުތަކުގެ ގިނަރައްޔަތުން ވެސް ބޭސްފަރުވާއަށް ދަނީ އިންޑިޔާއަށް އެހެންނޭކިޔާފަ އެގައުމުތަކުގަ ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް އިންޑިޔާްއިން ކަންކަން ކުރާކަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭ.

ޚަބަރު
އެރަށު މީހަކު އައިސް ކަންކަށިމަތީ ނުޖަހަނީސް، ގާނޫނަކުން އިންޑިއާ އައުޓް ހުއްޓުވާ – ރީކޯ

އިދިކޮޅުން މިހާރު ކުރަމުންދާ “އިންޑިއާ އައުޓް” ކެމްޕެއިން ގާނޫނަކުން ހުއްޓުވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕަރސަން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އިދިކޮޅުން ކުރިއަށްގެންދާ އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިން ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހަދައި ބޮޑެތި އަދަބުތައް ދިނުމަށް އެމްޑީޕީއިން މިހާރު ގެންދަވަނީ ބިލެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަށް ތާއީދު ކުރައްވަމުން ރީކޯ ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާ އައުޓް ގޮވާ މީހުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްމާލުން ޚަރަދުކޮށްގެން މުސާރައާއި އިނާޔަތް ނަގަމުން ދާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް އޮތީ އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ގޮސް މެޑިކަލް ކޮލެޖުގައި ކިއުގައި ތިބެން ކަމަށެވެ.

ގޮވަންވީ އިންޑިއާއައުޓޭ ވެސް ޗައިނާ އައުޓޭވެސް. މިހެން ގޮވަންތިބި އެންމެނަށް ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްމާލުން މުސާރަޔާ އިނާޔަތާއި އާއިލާއަށްބޭހާ ކޮއްތާ ތައުލީމު ލިބޭނެ ދެރަނިކަމެތިމީހާ ފަރުވާހޯދަން މެޑިކަލް ކޮލެޖްއަށް ގޮސް ކިޔޫގަހުއްޓާ. އެރަށުމީހަކު އައސް ކަންކަށީގަ ޖަހާނީ. ޤާނޫނަކުންހުއްޓުވާ! – ރީކޯގެ ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ދިވެހި ދައުލަތުން އެކި ގައުމުތަކާ އެކު ގާއިމުކޮށްފައިވާ ގުޅުންތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރާ ގޮތަށް ހިންގާ އަމަލުތަކަކީ ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހަދަން ބިލެއް ޑްރާފްޓް ކޮށްފައި މިވަނީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީން “އިންޑިއާ އައުޓް”ގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ފޭބުމަށް ގޮވާލައި ވަރުގަދަ ކެމްޕޭނެއް ހިންގަމުންދާ ވަގުތެއްގައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
  1. ޙާމް.

    އަޖައިބެއް ރީކޯ ހޭބަލި ނުވެހުރޭ. އަހަރަމެން އިންޑިޔާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދަނީ ހިލޭ ބޭސްކުރާކަށް ނޫނޭ. އެމީހުންގެ ހޮޓާތަކުގަ ހިލޭ ތިބެފަ ކައިބޮއެ ހަދާކަށް ނޫނޭ. ބަލަ އިންޑިޔާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދަނީކީ ވަކި ޙައްސަކަ ވެގެން ދިވެހީންނެެއް ނޫނޭ. އިއީ މުޅި ދުނިޔޭގަ އެކިކަންކޮޅުތަކުން ބޭސްފަރުވާއަށް ދާތަނެެއް އަރަބިޤުމުތަކުގެ ގިނަރައްޔަތުން ވެސް ބޭސްފަރުވާއަށް ދަނީ އިންޑިޔާއަށް އެހެންނޭކިޔާފަ އެގައުމުތަކުގަ ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް އިންޑިޔާްއިން ކަންކަން ކުރާކަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭ.