ޚަބަރު
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަލުވި މޯބައިލް ހިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏަކަށް ދިރާގު

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ހަލުވި މޯބައިލް ނެޓްވޯކް އަކަށް ހޮވި ދިރާގަށް ސްޕީޑް ޓެސްޓް އެވޯޑް ލިބިއްޖެއެވެ.

އުކްލާއިން ދެމުންއަންނަ ސްޕީޑް ޓެސްޓު އެވޯޑް ދިރާގަށް ލިބިފައިވާކަން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު 2021 ވަނަ އަހަރު ތިންވަނަ އަދި ހަތަރުވަނަ ކުއާޓާރގަ މޯބައިލް ނެޓްވޯކް ސްޕީޑް އިން ސްޕީޑްޓެސްޓް އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ ދިރާގަށެވެ.

ސްޕީޑްޓެސްޓް ވެބްސައިޓްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ދިރާގުގެ މެޑިއަން ޑައުންލޯޑް ސްޕީޑް ހުރީ 45.95 އެމްބީޕީއެސްގައެވެ. އަޕްލޯޑް ސްޕީޑް ހުރީ 14.10 އެމްބީޕީއެސްގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަލުވި މޯބައިލް ނެޓްވޯކް ކުންފުންޏަކަށް ދިރާގު ހޮވިފައިވަނީ ސްޕީޑް ސްކޯގައި 52.79 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. އަދި އުރީދޫ އަށް ލިބިފައި ވަނީ 47.19 ޕޮއިންޓެވެ.

ކުންފުންޏަށް ލިބިގެން މިދިޔަ ބޮޑު ކާމިޔާބާއި ގުޅިގެން ދިރާގުންވަނީ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނާއި ޕާޓްނަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. އަދި މިފަދަ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކާ ހަމަޔަށް ވާސިލްވެވުނީ ކަސްޓަމަރުންނާއި ޕާޓްނަރުންގެ އެހީގައި ކަމަށް ދިރާގުންވަނީ ފާހަނގަކޮށްފައެވެ.

2006 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފް ކުރި އުކްލާގެ ސްޕީޑް ޓެސްޓް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 10 މިލިއަން ޓެސްޓް ހަދައެވެ. މިހާތަނަށް އެކުންފުނި ހެދި ސްޕީޑް ޓެސްޓްގެ އަދަދު 40 ބިލިއަނަށް އަރައެވެ. އުކްލާގެ ހެޑްއޮފީސް ހުންނަނީ އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަން ސިޓީގައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަލުވި މޯބައިލް ހިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏަކަށް ދިރާގު

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ހަލުވި މޯބައިލް ނެޓްވޯކް އަކަށް ހޮވި ދިރާގަށް ސްޕީޑް ޓެސްޓް އެވޯޑް ލިބިއްޖެއެވެ.

އުކްލާއިން ދެމުންއަންނަ ސްޕީޑް ޓެސްޓު އެވޯޑް ދިރާގަށް ލިބިފައިވާކަން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު 2021 ވަނަ އަހަރު ތިންވަނަ އަދި ހަތަރުވަނަ ކުއާޓާރގަ މޯބައިލް ނެޓްވޯކް ސްޕީޑް އިން ސްޕީޑްޓެސްޓް އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ ދިރާގަށެވެ.

ސްޕީޑްޓެސްޓް ވެބްސައިޓްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ދިރާގުގެ މެޑިއަން ޑައުންލޯޑް ސްޕީޑް ހުރީ 45.95 އެމްބީޕީއެސްގައެވެ. އަޕްލޯޑް ސްޕީޑް ހުރީ 14.10 އެމްބީޕީއެސްގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަލުވި މޯބައިލް ނެޓްވޯކް ކުންފުންޏަކަށް ދިރާގު ހޮވިފައިވަނީ ސްޕީޑް ސްކޯގައި 52.79 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. އަދި އުރީދޫ އަށް ލިބިފައި ވަނީ 47.19 ޕޮއިންޓެވެ.

ކުންފުންޏަށް ލިބިގެން މިދިޔަ ބޮޑު ކާމިޔާބާއި ގުޅިގެން ދިރާގުންވަނީ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނާއި ޕާޓްނަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. އަދި މިފަދަ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކާ ހަމަޔަށް ވާސިލްވެވުނީ ކަސްޓަމަރުންނާއި ޕާޓްނަރުންގެ އެހީގައި ކަމަށް ދިރާގުންވަނީ ފާހަނގަކޮށްފައެވެ.

2006 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފް ކުރި އުކްލާގެ ސްޕީޑް ޓެސްޓް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 10 މިލިއަން ޓެސްޓް ހަދައެވެ. މިހާތަނަށް އެކުންފުނި ހެދި ސްޕީޑް ޓެސްޓްގެ އަދަދު 40 ބިލިއަނަށް އަރައެވެ. އުކްލާގެ ހެޑްއޮފީސް ހުންނަނީ އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަން ސިޓީގައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!