ޚަބަރު
ސައިކަލެއްގެ މަޑިދަށުން ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި

ސައިކަލެއްގެ މަޑިދަށުން ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުޤީގުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މާލޭ ޑީޑީ ކްލިނިކް ކައިރީގައި ސައިކަލް ޕާކްކުރުމަށްފަހު ވެރިފަރާތް ކްލިނިކަށް ވަދެފަ ނުކުތްއިރު ސައިކަލް މަޑިދަށުގައި ހުރި ފައިސާ ވަނީ ވަގަށް ނަގާފައެވެ. މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އިއްޔެ ހެދުނު 9:40 އެހާކަންހާއިރުއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބުނުގޮތުގައި އެސައިކަލުގެ މަޑިދަށުގައި 130،000 ދިވެހި ރުފިޔާ ހުންނާނެއެވެ. އެ ސައިކަލުގެ ވެރިފަރާތަކީ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ގާތުގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މީހެކެވެ.

މިވައްކަން ކުރިތަން ސީސީޓީވީން ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ފުލުހުންވަނީ އެ ފުޓޭޖް ތަހުޤީގަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުން ފެންނަ ގޮތުގައި މުށިކުލައިގެ ޓީޝާޓެއް ލައިގެން ހުރި ފިރިހެނަކު ސައިކަލް މަތީގައި ގިނައިރު އިށީނދެގެން އިނދެއެވެ. އެހެން އިނދެ މަޑިހުޅުވީއެވެ. މަޑިހުޅުވުމަށްފަހު ފައިސާތައް ކޮތަޅަކަށް އަޅައިގެން އެމީހާ ދިޔައީއެވެ. އެމީހާ ހުރީ މާސްކުވެސް ނާޅައެވެ.

މަޑިފޭރުމަކީ މާލޭގައި އާންމު ކަމަށްވެފައިވާއިރު މަޑިދަށުގައި އަގުބޮޑު ތަކެއްޗާއި ފައިސާ ނުބަހައްޓަން ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ސައިކަލެއްގެ މަޑިދަށުން ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި

ސައިކަލެއްގެ މަޑިދަށުން ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުޤީގުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މާލޭ ޑީޑީ ކްލިނިކް ކައިރީގައި ސައިކަލް ޕާކްކުރުމަށްފަހު ވެރިފަރާތް ކްލިނިކަށް ވަދެފަ ނުކުތްއިރު ސައިކަލް މަޑިދަށުގައި ހުރި ފައިސާ ވަނީ ވަގަށް ނަގާފައެވެ. މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އިއްޔެ ހެދުނު 9:40 އެހާކަންހާއިރުއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބުނުގޮތުގައި އެސައިކަލުގެ މަޑިދަށުގައި 130،000 ދިވެހި ރުފިޔާ ހުންނާނެއެވެ. އެ ސައިކަލުގެ ވެރިފަރާތަކީ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ގާތުގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މީހެކެވެ.

މިވައްކަން ކުރިތަން ސީސީޓީވީން ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ފުލުހުންވަނީ އެ ފުޓޭޖް ތަހުޤީގަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުން ފެންނަ ގޮތުގައި މުށިކުލައިގެ ޓީޝާޓެއް ލައިގެން ހުރި ފިރިހެނަކު ސައިކަލް މަތީގައި ގިނައިރު އިށީނދެގެން އިނދެއެވެ. އެހެން އިނދެ މަޑިހުޅުވީއެވެ. މަޑިހުޅުވުމަށްފަހު ފައިސާތައް ކޮތަޅަކަށް އަޅައިގެން އެމީހާ ދިޔައީއެވެ. އެމީހާ ހުރީ މާސްކުވެސް ނާޅައެވެ.

މަޑިފޭރުމަކީ މާލޭގައި އާންމު ކަމަށްވެފައިވާއިރު މަޑިދަށުގައި އަގުބޮޑު ތަކެއްޗާއި ފައިސާ ނުބަހައްޓަން ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!