ޚަބަރު
ވެކްސިން ފުރިހަމަވިކަމަށް ބަލާނީ 3 ޑޯޒް ޖެހުމުން: އެޗްޕީއޭ

ކޯވިޑް-19 ވެކްސިން ފުރިހަމަވެފައިވާ ކަމަށް ބަލާނީ، ކޯވިޑްގެ ދެ ވެކްސިނާއެކު ބޫސްޓާ ޑޯޒް ވެސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައްކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއިއެކު، ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަލާނީ ވެކްސިންގެ 3 ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށް 14 ދުވަސްވެފައިވާ މީހުންނެވެ. އަދި ދެ ޑޯޒް ޖެހުމަށްފަހު 8 މަސް ދުވަސް ނުވާ މީހުންނެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ އާ އުސޫލާއެކު ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ވަނީ ލުއިތަކެއް ދީފައެވެ. އެގޮތުން ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކޯވިޑް ކޮންޓެކްޓުން އަލާމާތެއް ނެތްނަމަ ކަރަންޓީންވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ ޓެސްޓް ހެދުމަށްފަހު ނެގެޓިވްނަމަވެސް ކަރަންޓީންވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މާލެ ސަރަޙައްދުން 927 މީހުން އަދި އަތޮޅުތަކުން 1674 މީހަކު ވަނީ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހާފައެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑްގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް މިހާތަނަށް 72825 މީހަކު ވަނީ ޖަހާފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވެކްސިން ފުރިހަމަވިކަމަށް ބަލާނީ 3 ޑޯޒް ޖެހުމުން: އެޗްޕީއޭ

ކޯވިޑް-19 ވެކްސިން ފުރިހަމަވެފައިވާ ކަމަށް ބަލާނީ، ކޯވިޑްގެ ދެ ވެކްސިނާއެކު ބޫސްޓާ ޑޯޒް ވެސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައްކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއިއެކު، ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަލާނީ ވެކްސިންގެ 3 ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށް 14 ދުވަސްވެފައިވާ މީހުންނެވެ. އަދި ދެ ޑޯޒް ޖެހުމަށްފަހު 8 މަސް ދުވަސް ނުވާ މީހުންނެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ އާ އުސޫލާއެކު ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ވަނީ ލުއިތަކެއް ދީފައެވެ. އެގޮތުން ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކޯވިޑް ކޮންޓެކްޓުން އަލާމާތެއް ނެތްނަމަ ކަރަންޓީންވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ ޓެސްޓް ހެދުމަށްފަހު ނެގެޓިވްނަމަވެސް ކަރަންޓީންވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މާލެ ސަރަޙައްދުން 927 މީހުން އަދި އަތޮޅުތަކުން 1674 މީހަކު ވަނީ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހާފައެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑްގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް މިހާތަނަށް 72825 މީހަކު ވަނީ ޖަހާފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!