ޚަބަރު
02.02.22 ގެ ރީތި ތާރީޚުގައި މާލޭގައި 39 ކައިވެނި!

02.02.22 ގެ ރީތި ތާރީހުގެ ތެރެއިން މާދަމާ 39 ކައިވެނި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފެމެލީ ކޯޓުން ބުނެފިއެވެ. ފެމިލީ ކޯޓުން މިހެން ބުނީ މިއަދު އެ ކޯޓުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ރީތި ތާރީޚުތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު ކައިވެނި ކުރެއެވެ. މިއަހަރުގެ ރީތި ތާރީޚުތަކުގެ ތެރެއިން މާދަމާ 02-02-2022 ގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައާއި، އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްތަކުގައި ކައިވެރި ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ނަމަވެސް ފެމެލީ ކޯޓުން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި 39 ކައިވެނި ކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުން ބުނީ މާލޭގައި މާދަމާ 39 މީހަކު ކައިވެނިކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު މީގެ ތެރެއިން 28 ކައިވެންޏެއް ކުރަން ނިންމާފައ ވަނީ ކޯޓުގައި ކަމަށާއި ކޯޓުން ބޭރުގައި 11 ކައިވެންޏެއް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރު ދެން އެންމެ އަވަހަށް އަންނާނެ ރީތި ތާރީހަކީ މިމަހުގެ 22 އެވެ. އެއީ 22-02-22 އެވެ. މިއީ މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކައިވެނިކުރާ ދުވަހަށް ވުން ވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
02.02.22 ގެ ރީތި ތާރީޚުގައި މާލޭގައި 39 ކައިވެނި!

02.02.22 ގެ ރީތި ތާރީހުގެ ތެރެއިން މާދަމާ 39 ކައިވެނި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފެމެލީ ކޯޓުން ބުނެފިއެވެ. ފެމިލީ ކޯޓުން މިހެން ބުނީ މިއަދު އެ ކޯޓުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ރީތި ތާރީޚުތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު ކައިވެނި ކުރެއެވެ. މިއަހަރުގެ ރީތި ތާރީޚުތަކުގެ ތެރެއިން މާދަމާ 02-02-2022 ގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައާއި، އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްތަކުގައި ކައިވެރި ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ނަމަވެސް ފެމެލީ ކޯޓުން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި 39 ކައިވެނި ކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުން ބުނީ މާލޭގައި މާދަމާ 39 މީހަކު ކައިވެނިކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު މީގެ ތެރެއިން 28 ކައިވެންޏެއް ކުރަން ނިންމާފައ ވަނީ ކޯޓުގައި ކަމަށާއި ކޯޓުން ބޭރުގައި 11 ކައިވެންޏެއް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރު ދެން އެންމެ އަވަހަށް އަންނާނެ ރީތި ތާރީހަކީ މިމަހުގެ 22 އެވެ. އެއީ 22-02-22 އެވެ. މިއީ މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކައިވެނިކުރާ ދުވަހަށް ވުން ވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!