ޚަބަރު
އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ މާރޗް މަހުގައި

އުރީދޫ ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ މާރޗްމަހުގައި ބާއްވާނެ ކަމަށް އުރީދޫން އަންގައިފިއެވެ.

އުރިދޫއިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ މާރޗްމަހު ބޭއްވޭނެ ކަމަށާއި މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ފެބްރުއަރީ 17 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 14:00ގެ ކުރިން އުރީދޫގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިތިބި ހިއްސާދާރުންނަށް އެކަނި ކަމަށެވެ.

އެކުންފުނިން ވިދާޅުވީ މިޖަލްސާގެ ބައިވެރިން އަމިއްލައަށް ނުވަތަ ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް, އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެޖެންޑާ އައިޓަމްތަކަށް ވޯޓުދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިޖަލްސާ ބާއްވާ ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ބޭއްވޭ ތަނުގެ އިތުރުން އެޖެންޑާ އައިޓަމްތައް އަދި ވޯޓުލުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު 20 ފެބްރުއަރީ 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އުރީދޫގެ ވެބްސައިޓްގައި (http://www.ooredoo.mv/investors/) އާންމުކުރެވޭނެއެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުނީ މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮސިޓަރީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެމް.އެސް.ޑީ) ގެ އޮންލައިން ޖެނެރަލް މީޓިންގ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ކަމުގައިވާ “ފަހިވޯޓު” މެދުވެރިކޮށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ މާރޗް މަހުގައި

އުރީދޫ ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ މާރޗްމަހުގައި ބާއްވާނެ ކަމަށް އުރީދޫން އަންގައިފިއެވެ.

އުރިދޫއިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ މާރޗްމަހު ބޭއްވޭނެ ކަމަށާއި މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ފެބްރުއަރީ 17 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 14:00ގެ ކުރިން އުރީދޫގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިތިބި ހިއްސާދާރުންނަށް އެކަނި ކަމަށެވެ.

އެކުންފުނިން ވިދާޅުވީ މިޖަލްސާގެ ބައިވެރިން އަމިއްލައަށް ނުވަތަ ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް, އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެޖެންޑާ އައިޓަމްތަކަށް ވޯޓުދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިޖަލްސާ ބާއްވާ ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ބޭއްވޭ ތަނުގެ އިތުރުން އެޖެންޑާ އައިޓަމްތައް އަދި ވޯޓުލުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު 20 ފެބްރުއަރީ 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އުރީދޫގެ ވެބްސައިޓްގައި (http://www.ooredoo.mv/investors/) އާންމުކުރެވޭނެއެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުނީ މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮސިޓަރީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެމް.އެސް.ޑީ) ގެ އޮންލައިން ޖެނެރަލް މީޓިންގ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ކަމުގައިވާ “ފަހިވޯޓު” މެދުވެރިކޮށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!