ވިޔަފާރި
އުރީދޫގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ހާލިދު އައްޔަން ކޮށްފި

އުރީދޫގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ގަތަރުގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ހާލިދު ހަސަން އެމްއޭ އަލް ހަމާދީ މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫގެ ބޯޑު މެމްބަރެއްގެ މަގާމު ވެސް އަދާކުރައްވާފައިވާ ހާލިދަކީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއްގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އުރީދޫން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އާ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ހާލިދު އައްޔަން ކުރުމުން އޭނާއަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފަ އެވެ. އަދި އޭނާގެ ލީޑާޝިޕްގައި އެ ކުންފުންޏަށް ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ޚާލިދު ވަނީ އުރީދޫ ގަތަރުގެ ކޮންސިއުމާ ސޭލްސްގެ ސީނިއާ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމާއި ޕްލޭނިން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމު ވެސް އަދާކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ އިތުރުން ތެލާއި ގޭސް ސިނާއަތުގައި އޭނާ ވަނީ 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވައިފަ އެވެ. އެގޮތުން، އިޓަލީގެ ޖެނެރަލް އިލެކްޓްރިކް ފްލޮރެންސްގެ ހެޑް އޮފް ޕްލޭނިން އެންޑް ސްޓްރެޓެޖީގެ މަގާމާއި އެ ކުންފުނީގެ ސޭލްސް އެންޑް ސާވިސްގެ ރީއޮގަނައިޒޭޝަން އިނީޝިއޭޓިވްގައި އޭނާ ވަނީ އިސް ރޯލެއް އަދާކުރެއްވި އެވެ.

ހާލިދަކީ މެނޭޖްމަންޓާއި ކްރިއޭޓިވް އިނީޝިއޭޓިވް އާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ކުރިއެރުމާއި ޕްރޮސެސް ތަންފީޒު ކުރުމާއި ތަފާސްހިސާބުތަް ދިރާސާ ކުރުމުގައި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ސަޓިފައިޑް އޮޑިޓަރެއްގެ އިތުރުން ސަޓިފައިޑް ޓްރެއިނިން މެނޭޖަރެއް ވެސް މެއެވެ. އޭނާ ވަނީ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް އެރިޒޯނާ އިން ބެޗެލާސް އޮފް ސައިންސް އިން ސިސްޓަމް އިންޖިނިއަރިން ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ.

ހާލިދުގެ ކުރިން އުރީދޫގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ ނަޖީބް ޚާން އެވެ. އޭނާ މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ އުރީދޫ ގްރޫޕުގައި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ. ނަޖީބު ޚާން އުރީދޫގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުން ވަކިވުމުން އެ ކުންފުނިން ވަނީ އޭނާ ކޮށްދެއްވި ހިދުމަތަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ. އޭނާގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ދަށުން އުރީދޫން ވަނީ ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ވިޔަފާރި
އުރީދޫގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ހާލިދު އައްޔަން ކޮށްފި

އުރީދޫގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ގަތަރުގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ހާލިދު ހަސަން އެމްއޭ އަލް ހަމާދީ މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫގެ ބޯޑު މެމްބަރެއްގެ މަގާމު ވެސް އަދާކުރައްވާފައިވާ ހާލިދަކީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއްގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އުރީދޫން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އާ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ހާލިދު އައްޔަން ކުރުމުން އޭނާއަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފަ އެވެ. އަދި އޭނާގެ ލީޑާޝިޕްގައި އެ ކުންފުންޏަށް ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ޚާލިދު ވަނީ އުރީދޫ ގަތަރުގެ ކޮންސިއުމާ ސޭލްސްގެ ސީނިއާ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމާއި ޕްލޭނިން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމު ވެސް އަދާކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ އިތުރުން ތެލާއި ގޭސް ސިނާއަތުގައި އޭނާ ވަނީ 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވައިފަ އެވެ. އެގޮތުން، އިޓަލީގެ ޖެނެރަލް އިލެކްޓްރިކް ފްލޮރެންސްގެ ހެޑް އޮފް ޕްލޭނިން އެންޑް ސްޓްރެޓެޖީގެ މަގާމާއި އެ ކުންފުނީގެ ސޭލްސް އެންޑް ސާވިސްގެ ރީއޮގަނައިޒޭޝަން އިނީޝިއޭޓިވްގައި އޭނާ ވަނީ އިސް ރޯލެއް އަދާކުރެއްވި އެވެ.

ހާލިދަކީ މެނޭޖްމަންޓާއި ކްރިއޭޓިވް އިނީޝިއޭޓިވް އާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ކުރިއެރުމާއި ޕްރޮސެސް ތަންފީޒު ކުރުމާއި ތަފާސްހިސާބުތަް ދިރާސާ ކުރުމުގައި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ސަޓިފައިޑް އޮޑިޓަރެއްގެ އިތުރުން ސަޓިފައިޑް ޓްރެއިނިން މެނޭޖަރެއް ވެސް މެއެވެ. އޭނާ ވަނީ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް އެރިޒޯނާ އިން ބެޗެލާސް އޮފް ސައިންސް އިން ސިސްޓަމް އިންޖިނިއަރިން ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ.

ހާލިދުގެ ކުރިން އުރީދޫގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ ނަޖީބް ޚާން އެވެ. އޭނާ މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ އުރީދޫ ގްރޫޕުގައި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ. ނަޖީބު ޚާން އުރީދޫގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުން ވަކިވުމުން އެ ކުންފުނިން ވަނީ އޭނާ ކޮށްދެއްވި ހިދުމަތަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ. އޭނާގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ދަށުން އުރީދޫން ވަނީ ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!