ޚަބަރު
އަނބިމީހާ ޒަހަމްކޮށްލުމަށްފަހު ފިރިހެންމީހާ ވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ އަށްވެސް ޒަހަމްކޮށްފައި

މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭގައި ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ޒުވާބަކަށްފަހު އަންހެން މީހާއަށް އަނިޔާކޮށް އޭނާ ޒަހަމްކޮށްލުމަށްފަހު ފިރިހެން މީހާ އޭނަގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑުވެސް ޒަހަމްކޮށްފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ ގެއެއްގައި އަންހެނަކަށް ގެވެށި އަނިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާއަށް އަނިޔާކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އިންޑިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ދެމަފިރިން ކަމަށާއި، އަންހެންމީހާ އަށް ލިބުނު ޒަޙަމްތަކަށް މިހާރު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ޒުވާބަކަށްފަހު ފިރިހެން މީހާ ވަނީ އަންހެން މީހާއަށް އަނިޔާކުރުމަށްފަހު އަންހެން މީހާގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ކައިރި ޒަހަމް ކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ފިރިހެން މީހާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑަށް ވެސް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާއަށްވެސް މިވަގުތު ގެންދަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ގެވެށިއަނިޔާގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އިންޑިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ދެމަފިރިއެއްގެ ދެމެދުގައެވެ. ފުލުހުން މިހާރުގެންދަނީ މި ހާދިސާ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގު ކުރަމުން ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
 1. ބޮލި މުލައް

  ކިހިނެތްތަ ނަފުސަށް ވަޅިހަރަނީ؟

 2. ސާބަސް

  ނަފުސުކިޔާމީހުންއިންޑިޔާގަތިބޭތަ

ޚަބަރު
އަނބިމީހާ ޒަހަމްކޮށްލުމަށްފަހު ފިރިހެންމީހާ ވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ އަށްވެސް ޒަހަމްކޮށްފައި

މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭގައި ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ޒުވާބަކަށްފަހު އަންހެން މީހާއަށް އަނިޔާކޮށް އޭނާ ޒަހަމްކޮށްލުމަށްފަހު ފިރިހެން މީހާ އޭނަގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑުވެސް ޒަހަމްކޮށްފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ ގެއެއްގައި އަންހެނަކަށް ގެވެށި އަނިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާއަށް އަނިޔާކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އިންޑިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ދެމަފިރިން ކަމަށާއި، އަންހެންމީހާ އަށް ލިބުނު ޒަޙަމްތަކަށް މިހާރު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ޒުވާބަކަށްފަހު ފިރިހެން މީހާ ވަނީ އަންހެން މީހާއަށް އަނިޔާކުރުމަށްފަހު އަންހެން މީހާގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ކައިރި ޒަހަމް ކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ފިރިހެން މީހާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑަށް ވެސް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާއަށްވެސް މިވަގުތު ގެންދަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ގެވެށިއަނިޔާގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އިންޑިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ދެމަފިރިއެއްގެ ދެމެދުގައެވެ. ފުލުހުން މިހާރުގެންދަނީ މި ހާދިސާ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގު ކުރަމުން ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
 1. ބޮލި މުލައް

  ކިހިނެތްތަ ނަފުސަށް ވަޅިހަރަނީ؟

 2. ސާބަސް

  ނަފުސުކިޔާމީހުންއިންޑިޔާގަތިބޭތަ