ޚަބަރު
އަންހެނަކާ ގަދަކަމުން ޖިންސީ އަމަލު ހިންގި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުޤީގުކުރަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ދިވެހި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުޤީގުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގައި ދިވެހި އަންހެނަކާ ގަދަކަމުން ޖިންސީ އަމަލު ހިންގައި ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް މިދިޔަ ހަފްތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިމައްސަލަ ތަހުޤީގުކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ ހަފްތާ އަންގާރަ ދުވަހު ހައްޔަރުކުރެވުނީ އުމުރުން 43 އަހަރުގެ މީހެއްކަން ފުލުހުންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އޭނާގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދިން ފަސް ދުވަސް ހަމަވުމުން އޭނާގެ ބަންދަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކޯޓުން ވަނީ އިތުރު ފަސް ދުވަސް ވެސް ދީފައެވެ.

ބަންދު އަމުރުގައިވާ ގޮތުން ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ހެކި ހުރީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އަންހެނަކާ ގަދަކަމުން ޖިންސީ އަމަލު ހިންގި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުޤީގުކުރަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ދިވެހި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުޤީގުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގައި ދިވެހި އަންހެނަކާ ގަދަކަމުން ޖިންސީ އަމަލު ހިންގައި ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް މިދިޔަ ހަފްތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިމައްސަލަ ތަހުޤީގުކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ ހަފްތާ އަންގާރަ ދުވަހު ހައްޔަރުކުރެވުނީ އުމުރުން 43 އަހަރުގެ މީހެއްކަން ފުލުހުންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އޭނާގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދިން ފަސް ދުވަސް ހަމަވުމުން އޭނާގެ ބަންދަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކޯޓުން ވަނީ އިތުރު ފަސް ދުވަސް ވެސް ދީފައެވެ.

ބަންދު އަމުރުގައިވާ ގޮތުން ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ހެކި ހުރީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!