ޚަބަރު
މިއަދުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި އެންމެ އުފާވެރި ހަބަރަކަށް ލިބުނީ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވާނެ ވާހަކަ – ރޮޒައިނާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާގައި އިއްވެވި ރިޔަސީ ބަޔާނުގައި އެންމެ އުފާވެރި ޚަބަރަކަށް ލިބުނީ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ބުނި ވާހަކަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޮޒައިނާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މިއަދުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި އެންމެ އުފާވެރި ޚަބަރަކަށް ލިބުނީ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ މެއި މަހާ ހިސާބުގައި 50 އިންސައްތަ އަށްވުރެން އިތުރަށް ބޮޑުވާނެ ވާހަކަަ ކަމަށާއި، އެކަމަކީ ވަރަށް ދުވަސް ވަންދެން އުންމީދު ކުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާ ރައީސް ސޯލިހުއަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށްވެސް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު އިއްވެވި ރިޔާސީބަޔާނުގައި ރައީސް ސޯލިހުވަނީ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެއް ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ހުރިހާ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް އަންނަ ބަދަލާއެކު، ގްރެޖުއޭޓް ލެވެލްގެ ސެކަންޑަރީ ޓީޗަރެއްގެ މުސާރަ އިތުރު ގަޑި ނުލާ 12.628 ރުފިޔާއިން 19،740 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެއީ 56 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މިއަދުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި އެންމެ އުފާވެރި ހަބަރަކަށް ލިބުނީ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވާނެ ވާހަކަ – ރޮޒައިނާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާގައި އިއްވެވި ރިޔަސީ ބަޔާނުގައި އެންމެ އުފާވެރި ޚަބަރަކަށް ލިބުނީ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ބުނި ވާހަކަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޮޒައިނާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މިއަދުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި އެންމެ އުފާވެރި ޚަބަރަކަށް ލިބުނީ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ މެއި މަހާ ހިސާބުގައި 50 އިންސައްތަ އަށްވުރެން އިތުރަށް ބޮޑުވާނެ ވާހަކަަ ކަމަށާއި، އެކަމަކީ ވަރަށް ދުވަސް ވަންދެން އުންމީދު ކުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާ ރައީސް ސޯލިހުއަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށްވެސް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު އިއްވެވި ރިޔާސީބަޔާނުގައި ރައީސް ސޯލިހުވަނީ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެއް ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ހުރިހާ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް އަންނަ ބަދަލާއެކު، ގްރެޖުއޭޓް ލެވެލްގެ ސެކަންޑަރީ ޓީޗަރެއްގެ މުސާރަ އިތުރު ގަޑި ނުލާ 12.628 ރުފިޔާއިން 19،740 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެއީ 56 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!