ޚަބަރު
ހިތްތިރި ހިތްހެޔޮ ވެރިޔަކު ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައްޔިތުންވެސް ބުނަން ފަށައިފި – ސައުދު އަލީ

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ހިތްތިރި ހިތްހެޔޮ ވެރިޔަކު ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައްޔިތުންވެސް ބުނަން ފަށައިފި ކަމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސައުދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސައުދު މިހެން ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މިއަދު އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ، ގައުމު ބިނާކުރުމުގައި އެންމެ ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަނީ، ދަރިން ބިނާ ކުރާ އެދުރުން ކަމަށާއި، އެމީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ދިނުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ވައުދެއް ކަމަށެެވެ.

އެގޮތުން އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
 1. އެލެކްސް

  ގޮތް ދޫނުކުރާ ބޯހަރު ވެރިއެއް ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ވަނީ ހޮވާފަ ރަށުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގޮނޑީގަ ބައިންދާފައެވެ. އޭނާއަށް ބައެއް މީހުން ރޯނު އެދުރޭވެސް މިހާރު ކިޔާއުޅޭ. ޕާޓީ މީހުންވެސް އެއުޅެނީ އޭނާ ހޮވުނު މޮޔަހިތަށް އަރައިގެންނެވެ. ޕާޓީތެރެ ފިތުނަފަސާދަކޮއްފި ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ

 2. މިހައްމަދު އަލީ

  ތަން ގޮންޑާ ލެބީއްކުން ވަރިހަމައި

 3. ތިނަދޫ ސިޓީ މޭޔަރުގެ މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރު

  ހިތުން މޭޔަރު ޑޮކްޓާރު އަލްއުސްތާޒު ސައުދު އަލީ އެހެން ދެއްތޯ

 4. މުހައްމަދު ޝަރީފް

  ރަށުން ބޭރުނމީހުންނަށް ގޯތި ދީގެން ތިނަދޫ ސިޓީއަކަށް ހަދައިގެން އޭތި ކަރުގަ އެލުވައިގެން ކަލޭ އޮވޭ ކަލޭ ދައްކާވާހަކަ އަޑުއަހާނެ ބައެއް ތިނަދޫއަކު މިހާރަކު ނުތިބޭނެ. ތިކަހަލަ ކިތެންމެ ބޮޑިއެއްބޯނެ. ވަރަށް ވެދުމާއިސަލާމެވެ

 5. ލަފާދޭ މަޖުލިހުގެ މެންބަރެއް

  ތިނަދޫ އެމްޑީޕީ ލީޑާޝިޕް ފެއިލް ވެއްޖެ. ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ އެންމެ މީހަކާހުރެ އެމްޑީޕީ ބައިބައި ވެއްޖެ. އެމްޑީޕީ ގުރާސްރޫޓޫން މިކަމާ ކުރެވޭނެކަމެއްނެތް. ތިނަދޫ އެމްޑީޕީ ލީޑާޝިޕް އޮތީ ގަދަ ނިދީގަ ނިދާފަ. ހަމަހޭ ޖެހިގެން ލީޑާޝިޕުން ގުރާސްރޫޓު ކައިރިއަށް ވޯޓު ހޯދަން އަންނައިރު އޮންނާނީ ވަގުތު ފާއިތުވެފަ.

 6. ތިނަދޫ ސުއިމާސް

  އޯަޓިޒަމް ކުދިންނަށް އެންމެންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނެ އަހަރުމެންގެ ސައުދު އަލީއަކީވެސް އެންމެންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުއްޖެ.

ޚަބަރު
ހިތްތިރި ހިތްހެޔޮ ވެރިޔަކު ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައްޔިތުންވެސް ބުނަން ފަށައިފި – ސައުދު އަލީ

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ހިތްތިރި ހިތްހެޔޮ ވެރިޔަކު ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައްޔިތުންވެސް ބުނަން ފަށައިފި ކަމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސައުދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސައުދު މިހެން ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މިއަދު އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ، ގައުމު ބިނާކުރުމުގައި އެންމެ ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަނީ، ދަރިން ބިނާ ކުރާ އެދުރުން ކަމަށާއި، އެމީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ދިނުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ވައުދެއް ކަމަށެެވެ.

އެގޮތުން އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
 1. އެލެކްސް

  ގޮތް ދޫނުކުރާ ބޯހަރު ވެރިއެއް ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ވަނީ ހޮވާފަ ރަށުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގޮނޑީގަ ބައިންދާފައެވެ. އޭނާއަށް ބައެއް މީހުން ރޯނު އެދުރޭވެސް މިހާރު ކިޔާއުޅޭ. ޕާޓީ މީހުންވެސް އެއުޅެނީ އޭނާ ހޮވުނު މޮޔަހިތަށް އަރައިގެންނެވެ. ޕާޓީތެރެ ފިތުނަފަސާދަކޮއްފި ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ

 2. މިހައްމަދު އަލީ

  ތަން ގޮންޑާ ލެބީއްކުން ވަރިހަމައި

 3. ތިނަދޫ ސިޓީ މޭޔަރުގެ މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރު

  ހިތުން މޭޔަރު ޑޮކްޓާރު އަލްއުސްތާޒު ސައުދު އަލީ އެހެން ދެއްތޯ

 4. މުހައްމަދު ޝަރީފް

  ރަށުން ބޭރުނމީހުންނަށް ގޯތި ދީގެން ތިނަދޫ ސިޓީއަކަށް ހަދައިގެން އޭތި ކަރުގަ އެލުވައިގެން ކަލޭ އޮވޭ ކަލޭ ދައްކާވާހަކަ އަޑުއަހާނެ ބައެއް ތިނަދޫއަކު މިހާރަކު ނުތިބޭނެ. ތިކަހަލަ ކިތެންމެ ބޮޑިއެއްބޯނެ. ވަރަށް ވެދުމާއިސަލާމެވެ

 5. ލަފާދޭ މަޖުލިހުގެ މެންބަރެއް

  ތިނަދޫ އެމްޑީޕީ ލީޑާޝިޕް ފެއިލް ވެއްޖެ. ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ އެންމެ މީހަކާހުރެ އެމްޑީޕީ ބައިބައި ވެއްޖެ. އެމްޑީޕީ ގުރާސްރޫޓޫން މިކަމާ ކުރެވޭނެކަމެއްނެތް. ތިނަދޫ އެމްޑީޕީ ލީޑާޝިޕް އޮތީ ގަދަ ނިދީގަ ނިދާފަ. ހަމަހޭ ޖެހިގެން ލީޑާޝިޕުން ގުރާސްރޫޓު ކައިރިއަށް ވޯޓު ހޯދަން އަންނައިރު އޮންނާނީ ވަގުތު ފާއިތުވެފަ.

 6. ތިނަދޫ ސުއިމާސް

  އޯަޓިޒަމް ކުދިންނަށް އެންމެންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނެ އަހަރުމެންގެ ސައުދު އަލީއަކީވެސް އެންމެންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުއްޖެ.