ޚަބަރު
 ޑެވޮންޑޭލް ކިރުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެސްޓިއޯއިން ފަށައިފި

ޑެވޮންޑޭލް ކިރުގެ ޚާއްސަ އެސްޓީއޯއިން ޕްރޮމޯޝަނެއްފަށައިފިއެވެ.

ޑެވޮންޑޭލް ކިރުގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުން ވިއްކާ ތަކެތި ހިމެނޭ ޚާއްސަ ގިފްޓް ހެމްޕަރއެކެވެ.

ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަނަރައަށް ކުރިޔަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ގެންދަނީ އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓް، އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓް ހޯލްސޭލް ސެންޓަރގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯގެ ސަރަހައްދީ ފިހާރަތަކުންނެވެ.

އެސްޓީއޯއިންވަނީ ޑެވޮންޑޭލް ފުލްކްރީމް އެއް ލީޓަރ ޕެކެޓް ވިއްކަމުންއައި އަގުވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ހެޔޮކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ފުލްކްރީމް އެއް ލީޓަރ ޕެކެޓެއް 23 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާއިރު ދެ ޕެކެޓް ނަންގަވާނަމަ 40 ރުފިޔާއަށް ދެ ޕެކެޓް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
 ޑެވޮންޑޭލް ކިރުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެސްޓިއޯއިން ފަށައިފި

ޑެވޮންޑޭލް ކިރުގެ ޚާއްސަ އެސްޓީއޯއިން ޕްރޮމޯޝަނެއްފަށައިފިއެވެ.

ޑެވޮންޑޭލް ކިރުގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުން ވިއްކާ ތަކެތި ހިމެނޭ ޚާއްސަ ގިފްޓް ހެމްޕަރއެކެވެ.

ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަނަރައަށް ކުރިޔަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ގެންދަނީ އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓް، އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓް ހޯލްސޭލް ސެންޓަރގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯގެ ސަރަހައްދީ ފިހާރަތަކުންނެވެ.

އެސްޓީއޯއިންވަނީ ޑެވޮންޑޭލް ފުލްކްރީމް އެއް ލީޓަރ ޕެކެޓް ވިއްކަމުންއައި އަގުވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ހެޔޮކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ފުލްކްރީމް އެއް ލީޓަރ ޕެކެޓެއް 23 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާއިރު ދެ ޕެކެޓް ނަންގަވާނަމަ 40 ރުފިޔާއަށް ދެ ޕެކެޓް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!