ދީން
މިއީ ހުސް މަންމަގެ މަސައްކަތެވެ.

ޤުރުއާން މުދައްރިސަކު ކިޔާދިނެވެ. “އަހަރެން ހިންގާ ޤުރުއާން ކުލާހުގެ ހިތު ދަސްކުރާ ކުލާހަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ބައިވެރިވުމަށް އައެވެ. އަހަރެން އޭނާއަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ޤުރުއާން ހިތުދަސް ތޯ ސުވާލު ކުރީމެވެ. އެ ކުއްޖާ އާއެކޭ ބުނުމުން، ކިޔާލަ ދޭށޭ އަހަރެން ބުނީމެވެ. އެ ކުއްޖާ އަންމާފޮތް އެއްކޮށް ކިޔާދީފިއެވެ. އަހަރެން ފަހަރަކު ސޫރަތެއް ކިޔާދޭން ބުނުމުން އެ ކުއްޖާ ކިޔާދިނެވެ. ޚަތީމު އެއްކޮށް އެ ކުއްޖާވަނީ ހިތުދަސްކޮށްފައެވެ. އަނެއް ދުވަހު ބެލެނިވެރިޔަކާއި އެއްކޮށް އައުމަށް  އަހަރެން އެ ކުއްޖާ ގާތު ބުނީމެވެ.

އެ ކުއްޖާ އަނެއް ދުވަހު އައި އޭނާގެ ބައްޕަ އާއި އެކުއެވެ. ބައްޕަ ފެނިފައި އަހަރެން އަޖައިބު ވީމެވެ. ބައްޕަ ހުރީ ވަރަށް ފެޝަންކޮށެވެ.  ދީނީ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ފަދަ މީހެކެވެ. އަހަރެން އެހެން ހުރުމުން އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ބުންޏެވެ.

“ތި ހުރީ އަހަރެން ހުރި ގޮތުން ހައިރާންވެފައި ދޯ؟ އަހަރެންގެ މިނޫނަސް އަދި ޤުރުއާން ހިތުދަސް 3 ކުދިން އެބަ ތިބި”

އަހަރެން އެއީ ކިހިނެއްތޯ ދަސްކުރީ އެހުމުން ބައްޕަ ބުންޏެވެ.

”އެކުދިންގެ މަންމައަކީ ވަރަށް ކިޔަވާ އަދި ގޭތެރޭގައި ޤުރުއާން ޖަހާ މީހެއް. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކުދިންނަށް ވެސް ޤުރުއާނުގެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ހިތުދަސް ކުރަން ހަވާލު ކުރޭ. ކުދިން ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެހިގެން. މިއީ ހުސް މަންމަގެ މަސައްކަތް. ”

 

 

މަސްދަރު: ޑިވޯޓަޑް ސާވެންޓް އޮފް ﷲ

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ދީން
މިއީ ހުސް މަންމަގެ މަސައްކަތެވެ.

ޤުރުއާން މުދައްރިސަކު ކިޔާދިނެވެ. “އަހަރެން ހިންގާ ޤުރުއާން ކުލާހުގެ ހިތު ދަސްކުރާ ކުލާހަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ބައިވެރިވުމަށް އައެވެ. އަހަރެން އޭނާއަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ޤުރުއާން ހިތުދަސް ތޯ ސުވާލު ކުރީމެވެ. އެ ކުއްޖާ އާއެކޭ ބުނުމުން، ކިޔާލަ ދޭށޭ އަހަރެން ބުނީމެވެ. އެ ކުއްޖާ އަންމާފޮތް އެއްކޮށް ކިޔާދީފިއެވެ. އަހަރެން ފަހަރަކު ސޫރަތެއް ކިޔާދޭން ބުނުމުން އެ ކުއްޖާ ކިޔާދިނެވެ. ޚަތީމު އެއްކޮށް އެ ކުއްޖާވަނީ ހިތުދަސްކޮށްފައެވެ. އަނެއް ދުވަހު ބެލެނިވެރިޔަކާއި އެއްކޮށް އައުމަށް  އަހަރެން އެ ކުއްޖާ ގާތު ބުނީމެވެ.

އެ ކުއްޖާ އަނެއް ދުވަހު އައި އޭނާގެ ބައްޕަ އާއި އެކުއެވެ. ބައްޕަ ފެނިފައި އަހަރެން އަޖައިބު ވީމެވެ. ބައްޕަ ހުރީ ވަރަށް ފެޝަންކޮށެވެ.  ދީނީ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ފަދަ މީހެކެވެ. އަހަރެން އެހެން ހުރުމުން އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ބުންޏެވެ.

“ތި ހުރީ އަހަރެން ހުރި ގޮތުން ހައިރާންވެފައި ދޯ؟ އަހަރެންގެ މިނޫނަސް އަދި ޤުރުއާން ހިތުދަސް 3 ކުދިން އެބަ ތިބި”

އަހަރެން އެއީ ކިހިނެއްތޯ ދަސްކުރީ އެހުމުން ބައްޕަ ބުންޏެވެ.

”އެކުދިންގެ މަންމައަކީ ވަރަށް ކިޔަވާ އަދި ގޭތެރޭގައި ޤުރުއާން ޖަހާ މީހެއް. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކުދިންނަށް ވެސް ޤުރުއާނުގެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ހިތުދަސް ކުރަން ހަވާލު ކުރޭ. ކުދިން ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެހިގެން. މިއީ ހުސް މަންމަގެ މަސައްކަތް. ”

 

 

މަސްދަރު: ޑިވޯޓަޑް ސާވެންޓް އޮފް ﷲ

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!