ޚަބަރު
އެމްޑީޕީއަކީ އެމްޑީއެންގެ ލާދީނީ ޑީއެންއޭ ހިނގާ ޕާޓީއެއް – މަލީހް

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އަކީ އެމްޑީއެންގެ ލާދީނީ ފިކުރު ހިނގާ އެ ޖަމްއިއްޔާގެ ޑިއެންއޭ ހިނގާ ޕާޓީއެއް ކަމުގައި ކުރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަލީހް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީއަކީ އެމްޑީއެންގެ ލާދީނީ ޑީއެންއޭ ހިނގާ ޕާޓީއެއް ކަމަށާއި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ލިބިއްޖެނަމަ އެމްޑީޕީގެ ލާދީނީ، ލާގައުމީ ސިޔާސަތު އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮމަންޑޫ ގޮނޑި ލިބިއްޖެނަމަ އެމްޑީޕީގެ ލާދީނީ، ލާގައުމީ ސިޔާސަތު އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދާނެ. ލާދީނީ އެމްޑީޕީއާއި ދެކޮޅަށް، މިފަހަރު ޕީޕީއެމްއަށް ވޯޓް ދެއްވާ ރައީސް އިބޫ ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިކުރައްވާ – މަލީހް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަލީހް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، މާދަމާ އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންއާއި ގުޅުވައިގެން ސަރުކާރުން ގެންދަވަނީ އެ ދާއިރާގައި ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަމުންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އެމްޑީޕީއަކީ އެމްޑީއެންގެ ލާދީނީ ޑީއެންއޭ ހިނގާ ޕާޓީއެއް – މަލީހް

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އަކީ އެމްޑީއެންގެ ލާދީނީ ފިކުރު ހިނގާ އެ ޖަމްއިއްޔާގެ ޑިއެންއޭ ހިނގާ ޕާޓީއެއް ކަމުގައި ކުރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަލީހް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީއަކީ އެމްޑީއެންގެ ލާދީނީ ޑީއެންއޭ ހިނގާ ޕާޓީއެއް ކަމަށާއި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ލިބިއްޖެނަމަ އެމްޑީޕީގެ ލާދީނީ، ލާގައުމީ ސިޔާސަތު އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮމަންޑޫ ގޮނޑި ލިބިއްޖެނަމަ އެމްޑީޕީގެ ލާދީނީ، ލާގައުމީ ސިޔާސަތު އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދާނެ. ލާދީނީ އެމްޑީޕީއާއި ދެކޮޅަށް، މިފަހަރު ޕީޕީއެމްއަށް ވޯޓް ދެއްވާ ރައީސް އިބޫ ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިކުރައްވާ – މަލީހް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަލީހް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، މާދަމާ އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންއާއި ގުޅުވައިގެން ސަރުކާރުން ގެންދަވަނީ އެ ދާއިރާގައި ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަމުންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!