ޚަބަރު
އެމްޑީޕީއިން ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާކަމަށް ބުނެ އީސީއަށް މައްސަލަތަކެއް ހުށަހަޅައިފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް އެމްޑީޕީއިން ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމް އިން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ދެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވީ، އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ކުރިމަތީގައި ހުރި ގެއެއްގެތެރޭގައި އެމްޑީޕީއިން ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ފައިސާ ބަހަމުންދާ މައްސަލަ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އޭގެ އިތުރުން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވައިގެން އުޅުއްވާ އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދު ފޯކައިދޫ ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ކައިރީގައި ހަތަކާތްތެރިވެ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާ މައްސަލައެއްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ހީނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީއިން ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށްބުނެ، އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާއި ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންނާ ދެމެދުވަނީ ހަމަނުޖެހުމެއްވެސް ހިނގާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކެމްޕެއިންގެ ވަގުތު އިއްޔެ ހަވީރު 18:00 އަށް ހަމަވެފައިވަނިކޮށް އެމްޑީޕީއިން ކޮމަންޑޫގައި ކެމްޕެއިނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އެމްޑީޕީއިން ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާކަމަށް ބުނެ އީސީއަށް މައްސަލަތަކެއް ހުށަހަޅައިފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް އެމްޑީޕީއިން ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމް އިން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ދެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވީ، އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ކުރިމަތީގައި ހުރި ގެއެއްގެތެރޭގައި އެމްޑީޕީއިން ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ފައިސާ ބަހަމުންދާ މައްސަލަ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އޭގެ އިތުރުން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވައިގެން އުޅުއްވާ އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދު ފޯކައިދޫ ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ކައިރީގައި ހަތަކާތްތެރިވެ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާ މައްސަލައެއްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ހީނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީއިން ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށްބުނެ، އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާއި ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންނާ ދެމެދުވަނީ ހަމަނުޖެހުމެއްވެސް ހިނގާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކެމްޕެއިންގެ ވަގުތު އިއްޔެ ހަވީރު 18:00 އަށް ހަމަވެފައިވަނިކޮށް އެމްޑީޕީއިން ކޮމަންޑޫގައި ކެމްޕެއިނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!