ޚަބަރު
ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބުނުގޮތުގައި ލަންކާއިން ގެއްލުނު ދިވެއްސަކީ އަފްހާމް ނަސީރު ނަމަކަށް ކިޔާ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. އަފްހާމްއަކީ ބިޒްނަސް ދާއިރާގައި ކިޔަވަމަނުދާ ދަރިވަރެކެވެ. އޭނާ ގެއްލިފައިވަނީ ރޭގައެވެ.

އަފްހާމް ގެއްލުނުއިރު ލައިގެން ހުރީ ކަޅުކުލައިގެ ގަމީހެކެވެ. އެންމެ ފަހުން އޭނާ ފެނިފައިވަނީ މިމަހު 4 ވަނަ ދުވަހު ލަންކާގެ ދެހިވަލާއިންނެވެ. އޭނަގެ އެކުވެރިން މީޑިޔާއަށް މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި އަފްހާމް ރޭ ހުރީ ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ޑިޕްރެސްފައެވެ. ރޭ ދަންވަރު 1 ޖަހާކަންހާއިރު އެކުުވެރި ކުދިންނާއި އަފްހާމް ވަނީ ވާހަކަދައްކާފައެވެ.

އަފްހަމްއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެނގިލައްވާނަމަ +94711182941 ނުވަތަ +9609882941 މި ނަންބަރާ ހިއްސާ ކުރުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބުނުގޮތުގައި ލަންކާއިން ގެއްލުނު ދިވެއްސަކީ އަފްހާމް ނަސީރު ނަމަކަށް ކިޔާ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. އަފްހާމްއަކީ ބިޒްނަސް ދާއިރާގައި ކިޔަވަމަނުދާ ދަރިވަރެކެވެ. އޭނާ ގެއްލިފައިވަނީ ރޭގައެވެ.

އަފްހާމް ގެއްލުނުއިރު ލައިގެން ހުރީ ކަޅުކުލައިގެ ގަމީހެކެވެ. އެންމެ ފަހުން އޭނާ ފެނިފައިވަނީ މިމަހު 4 ވަނަ ދުވަހު ލަންކާގެ ދެހިވަލާއިންނެވެ. އޭނަގެ އެކުވެރިން މީޑިޔާއަށް މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި އަފްހާމް ރޭ ހުރީ ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ޑިޕްރެސްފައެވެ. ރޭ ދަންވަރު 1 ޖަހާކަންހާއިރު އެކުުވެރި ކުދިންނާއި އަފްހާމް ވަނީ ވާހަކަދައްކާފައެވެ.

އަފްހަމްއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެނގިލައްވާނަމަ +94711182941 ނުވަތަ +9609882941 މި ނަންބަރާ ހިއްސާ ކުރުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!