ޚަބަރު
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ކައިރީ ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ކުރިޔަށް ގެންދަނިކޮށް އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ކައިރީގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރެއިން ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މިހަމަނުޖެހުން ހިނގާފައިވަނީ އެމްޑީޕީ ސަޕޯޓަރުންނާއި ޕީޕީއެމް ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައެވެ. ދެޕާޓީގެ ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ފެށިގެންދިޔަ ޒުވާބު ހަމަނުޖެހުމަކަށް ބަދަލުވެ މުޅި މާހައުލުވަނީ ހޫނުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މިވަގުތު އެސްއޯ ފުލުހުން ދަނީ އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ކައިރީ ހިނގާދިޔަ މިހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރު ކުރެވުނީ ކޮންޕާޓީއެއްގެ ދެމީހުން ކަމެއް އަދި ކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވެއެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން މިއަދު ހެދުނު ފެށިގެން ކުރިޔޔަށް ގެންދާއިރު ގިނަ ވޯޓު ފޮށިތައް މިހާރު ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން އިސްކަންދަރި ސްކޫލްގައި ބެހެއްޓި ދެފޮށީގެ އިތުރުން ފޯކައިދޯގައި ބެހެއްޓި ފޮށިވެސް ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ކައިރީ ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ކުރިޔަށް ގެންދަނިކޮށް އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ކައިރީގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރެއިން ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މިހަމަނުޖެހުން ހިނގާފައިވަނީ އެމްޑީޕީ ސަޕޯޓަރުންނާއި ޕީޕީއެމް ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައެވެ. ދެޕާޓީގެ ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ފެށިގެންދިޔަ ޒުވާބު ހަމަނުޖެހުމަކަށް ބަދަލުވެ މުޅި މާހައުލުވަނީ ހޫނުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މިވަގުތު އެސްއޯ ފުލުހުން ދަނީ އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ކައިރީ ހިނގާދިޔަ މިހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރު ކުރެވުނީ ކޮންޕާޓީއެއްގެ ދެމީހުން ކަމެއް އަދި ކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވެއެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން މިއަދު ހެދުނު ފެށިގެން ކުރިޔޔަށް ގެންދާއިރު ގިނަ ވޯޓު ފޮށިތައް މިހާރު ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން އިސްކަންދަރި ސްކޫލްގައި ބެހެއްޓި ދެފޮށީގެ އިތުރުން ފޯކައިދޯގައި ބެހެއްޓި ފޮށިވެސް ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!