ޚަބަރު
ގައްދޫ ރައީސްގެ ރައްދު ތިނަދޫ ރައީސަށް

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސައުދު ޢަލީ ވިދާޅުވި ވާހަކަ އަކަށް ގދ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަހުމަދު ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދެއްވައިފިއެވެ.

މިމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ތިނަދޫ ރައީސް ސައުދު ޢަލީ ފޭސްބުކް ގައި ކުރައްވާފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ހުވަދު އަތޮޅަށް ތަރައްގީގެ ފޮނިމީރުކަމާއި މަންފާ ބޮޑަށް ލިބެން އޮތީ ގދ.އަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ވެރިކަން ކުރާ ތިނަދޫއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދެވިގެން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސަޢުދުގެ އެ ޕޯސްޓަށް ރައްދު ދެއްވާ ގައްދޫ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގދ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ތަރައްޤީ ކަށަވަރުވެ އޭގެ ބެހެނިވެރިންނަށް ލިބިގެންދާނީ ތިނަދުއަށް ބާރުތައް މަރުކަޒީ ކުރުވުމުގެ ވިސްނުންތައް ނައްތާލެވިގެންކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރެވެން އޮތީ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދައުރު ހަރުދަނާ ކުރެވިގެން ކަމަށްވެސް ރައީސް މުހައްމަދު ގެ ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަންވެސް ކުރައްވާ ގައްދޫ ރައީސް މުހައްމަދު އަހުމަދު ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއް މެދުވެރިކޮށް މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ތިނަދޫއަކީ ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސިފައެއް އެކުލެވިގެންވާ ރަށަކަށް ވާތީ، އެރަށުން ގޯތި ބޭނުންވާ ރަށުން ބޭރު ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ގދ.ތިނަދޫ އަށް ސީޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ހޯދުމަށް މިހާރު ތިނަދޫގައި އޮތް ކައުންސިލާއި، އަދި ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
 1. ހެހެ

  ޢެމްޑީ ހާދަ ވަރެކޭ ދާ މިވެންނޫ.. ތެނަދޫ އަން ކުރިއެރުން ލެބުނެމައި އެކަމުގެ ފައިދާ ގައްދޫ މީހިންނަންއަސްވީ. ޖަލު އޮތެމައި ހަދާނެ ނެތިވޫކަމަން ވެންނާ

 2. ޅިޔަނު

  އެއްކަހަލަ ދެމީހުން ތޮޅެން ތިފެށީ. ދެންވާނެ ގޮތް ބަލަން ތިބޭ

 3. ޙަވަރޭ

  ހަވަރެ ތެނަދޫ މީހިންނަޓެ ވެގެން އެފެލާނެ ލާހިކައިކެ ނުން އަތޮޅުގެ އެހެން އެއްވިސް ރަޓަކެ ތަރައްގީވެދދިޔެންނަން. ވަރަަން އަމިއްލެ އެދުން ބޮޑެ ބައިކެޔާ ތީ. އެކަމާ އެގެންނެ މިހިދެސް ގދ އަތޮޅުތެރޭ ރައްތަކުގެ ހާލަތަން ބެލިޔަސް.

  • ބޮކަނޭ

   ތެހެލާންނަގެ ރަޓަލް ތަރައްގީ ނުއައުމާ އޭބު ތެހެލާންނަގެ މައްސަލައިކެ.. ތެހެލާންނަގެ ހިތްވަރެ ހުއްޓީ ވަރަކުން ތެހެލާނެ ކޮޅެމައި ނިމުންނު.. ކެތެންވަރަކަން ކަޑަވިޔަސް ތެނަދޫއާ ހަމާން ނުއާވިޔެންނެއި

 4. މުހައްމަދު ޝަރީފް

  ސައުދު އަލީ ވަރަށް ސާފުކޮން ދިވެހިބަހުން މިބުނަނީ ތިނަދޫގަ ގޯއްޗަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުން ތިއްބާ ރަށުން ބޭރު މީހުންނަކަށް ކަލެއަކަށް ގޯއްޗެއް (ތިނަދޫ ފަސްގަނޑަކުން) ނުދެވޭނެ. ދެން މާނުހޮރޮއްޕާން ބޮޑުވަންޏާ 3000 މީހުންގެ ސޮޔާއެކު ޕެޓިޝަނެއް ހުޝަހަޅަން ޖެހިދާނެ ސައިޒުގަ ހުންނަން ދަސްކުރާތި ކަލޯ ސައުދު އަލީ.

 5. ނަޑެއްލާ

  މުޅީ އަތޮޅުގައިވެސް ތި ސައުދު އަލީ ދެކެ ރުޅި ނާންނަ މީހެއް ނެތް

 6. ހުސައިން އަހުމަދު

  މިއަދުވެސް ނުބައި ކާޑަކަުން މޭޔަރު ބޭސްކައިގި

 7. އޭންޖަލް

  ކަލޯ ސައުދޫ؟ ތަ ދެކެ ވަރަން ރޫޑި އަރަނެ ކުއްދެކެ ތިވޮޅެތާ. އެކުއްދާ ފިޑިކަމުން މީސް މީހިންނެގެ ނަމުގައި ފެލެގެން އޮވެ އެއްތެެތި ކިޔަންނޫ. އެކުއްދަން ގޯއްތެކެ ދީފެ. ހޯނުވެންނެއި

 8. އެމްޑީޕީ މުގުނީ ގޮފި ތިނަދޫ

  މުގުނީ އާއި ވާދަކުރަން މީ ދެން ކާކު

 9. ތިނަދޫ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގެ އެތެރެކޮއިލް

  ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނޭ ތިނަދޫ ދެކުނުފަރާތުގަ މޫދައް އެރޭ ސަރަހައްދެއް ހަދަންވެގެންނޭ ކިޔާފަ އެތާގަ އެހަދާ ސިޑިބަރިއަށް މިހާރު މީނަ ހަތްލައްކަރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮއްފި. މިއީ ދޮގެއް ނޫންނަކް ކައުންސިލުގަތިބި ބޭފުޅުންނަށް އެގޭނެ

 10. ހެހެހެ

  ކެކެކެ

 11. ގޮޅާ

  ހަބަރު ހަދަނީ ސޯޝަލްމީޑިއަގަ ހުންނަ ކުނިބުނިން. ނޫސްވެރިކަން ކުރަން ނުދަންނަ ގާމާރުންވެެއްޖެއެއްނު ތިކަންހުޓާލަން. ހުވަދޫ ނިއުސް މިހާރު އެންމެ ވައްތަރީ ވަގުތު އޮންލަން ނޫހާ. ހެޔޮ މިކޮމެންޓުނުޖެހިޔަސް.

 12. ޒޯން

  ހަބަރު ހަދަނީ ސޯޝަލްމީޑިއަގަ ހުންނަ ކުނިބުނިން. ނޫސްވެރިކަން ކުރަން ނުދަންނަ ގާމާރުންވެެއްޖެއެއްނު ތިކަންހުޓާލަން. ހުވަދޫ ނިއުސް މިހާރު އެންމެ ވައްތަރީ ވަގުތު އޮންލަން ނޫހާ.

 13. ގަމު އައްޔަ

  ގައްދޫ އަޓަސް ތެނަދޫ އަޓަސް ތަރައްގީ އައުން އޭ އެއްމަ ރަނގަޅެ ގޮތާ. އެފެލާނެ ސިޓީ އަކަޓެ ވުމާއްކޫ މައްސަލައ ނުން. އަހަނެ މާވަރެލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކެރަންނަޓެ އެދެމާ.

 14. ވާނުވާ

  ކެރަނީވީ ކަމާއްކޫ އެނެއްކަލައިޔަސް ވަކި ދައިލަތަކަ ހަދަނަވޫ. ޔުނައިޓެޑް ސުވަލްދީބް އައިލެންޑްސް ނަމުގައި މިކަލަ ލާމާސް ލައިގަން އައްޑޫ ހުވަދޫ ފުވައްމުލަކާއި ލާމު ވަކި ސަރުކާރަކަ ހަދަނަވޫ. އެނޫން ގޮތަކަށް އަހަންނަޓެ ތަރައް ވެންނަނެތި. ކުރިއަން ބުރަސް ގައްދޫ މީހިނެ ސޮޑަވޫ. މިކަލަ އެހެން ނުހަދައި ތެނެދޫ އާއި ގުޅުގެން ގައްދޫ މީހިންނަޓެސް
  ކުރިއެރިމަކަ އޮއްތޫ.

ޚަބަރު
ގައްދޫ ރައީސްގެ ރައްދު ތިނަދޫ ރައީސަށް

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސައުދު ޢަލީ ވިދާޅުވި ވާހަކަ އަކަށް ގދ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަހުމަދު ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދެއްވައިފިއެވެ.

މިމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ތިނަދޫ ރައީސް ސައުދު ޢަލީ ފޭސްބުކް ގައި ކުރައްވާފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ހުވަދު އަތޮޅަށް ތަރައްގީގެ ފޮނިމީރުކަމާއި މަންފާ ބޮޑަށް ލިބެން އޮތީ ގދ.އަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ވެރިކަން ކުރާ ތިނަދޫއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދެވިގެން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސަޢުދުގެ އެ ޕޯސްޓަށް ރައްދު ދެއްވާ ގައްދޫ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގދ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ތަރައްޤީ ކަށަވަރުވެ އޭގެ ބެހެނިވެރިންނަށް ލިބިގެންދާނީ ތިނަދުއަށް ބާރުތައް މަރުކަޒީ ކުރުވުމުގެ ވިސްނުންތައް ނައްތާލެވިގެންކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރެވެން އޮތީ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދައުރު ހަރުދަނާ ކުރެވިގެން ކަމަށްވެސް ރައީސް މުހައްމަދު ގެ ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަންވެސް ކުރައްވާ ގައްދޫ ރައީސް މުހައްމަދު އަހުމަދު ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއް މެދުވެރިކޮށް މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ތިނަދޫއަކީ ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސިފައެއް އެކުލެވިގެންވާ ރަށަކަށް ވާތީ، އެރަށުން ގޯތި ބޭނުންވާ ރަށުން ބޭރު ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ގދ.ތިނަދޫ އަށް ސީޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ހޯދުމަށް މިހާރު ތިނަދޫގައި އޮތް ކައުންސިލާއި، އަދި ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
 1. ހެހެ

  ޢެމްޑީ ހާދަ ވަރެކޭ ދާ މިވެންނޫ.. ތެނަދޫ އަން ކުރިއެރުން ލެބުނެމައި އެކަމުގެ ފައިދާ ގައްދޫ މީހިންނަންއަސްވީ. ޖަލު އޮތެމައި ހަދާނެ ނެތިވޫކަމަން ވެންނާ

 2. ޅިޔަނު

  އެއްކަހަލަ ދެމީހުން ތޮޅެން ތިފެށީ. ދެންވާނެ ގޮތް ބަލަން ތިބޭ

 3. ޙަވަރޭ

  ހަވަރެ ތެނަދޫ މީހިންނަޓެ ވެގެން އެފެލާނެ ލާހިކައިކެ ނުން އަތޮޅުގެ އެހެން އެއްވިސް ރަޓަކެ ތަރައްގީވެދދިޔެންނަން. ވަރަަން އަމިއްލެ އެދުން ބޮޑެ ބައިކެޔާ ތީ. އެކަމާ އެގެންނެ މިހިދެސް ގދ އަތޮޅުތެރޭ ރައްތަކުގެ ހާލަތަން ބެލިޔަސް.

  • ބޮކަނޭ

   ތެހެލާންނަގެ ރަޓަލް ތަރައްގީ ނުއައުމާ އޭބު ތެހެލާންނަގެ މައްސަލައިކެ.. ތެހެލާންނަގެ ހިތްވަރެ ހުއްޓީ ވަރަކުން ތެހެލާނެ ކޮޅެމައި ނިމުންނު.. ކެތެންވަރަކަން ކަޑަވިޔަސް ތެނަދޫއާ ހަމާން ނުއާވިޔެންނެއި

 4. މުހައްމަދު ޝަރީފް

  ސައުދު އަލީ ވަރަށް ސާފުކޮން ދިވެހިބަހުން މިބުނަނީ ތިނަދޫގަ ގޯއްޗަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުން ތިއްބާ ރަށުން ބޭރު މީހުންނަކަށް ކަލެއަކަށް ގޯއްޗެއް (ތިނަދޫ ފަސްގަނޑަކުން) ނުދެވޭނެ. ދެން މާނުހޮރޮއްޕާން ބޮޑުވަންޏާ 3000 މީހުންގެ ސޮޔާއެކު ޕެޓިޝަނެއް ހުޝަހަޅަން ޖެހިދާނެ ސައިޒުގަ ހުންނަން ދަސްކުރާތި ކަލޯ ސައުދު އަލީ.

 5. ނަޑެއްލާ

  މުޅީ އަތޮޅުގައިވެސް ތި ސައުދު އަލީ ދެކެ ރުޅި ނާންނަ މީހެއް ނެތް

 6. ހުސައިން އަހުމަދު

  މިއަދުވެސް ނުބައި ކާޑަކަުން މޭޔަރު ބޭސްކައިގި

 7. އޭންޖަލް

  ކަލޯ ސައުދޫ؟ ތަ ދެކެ ވަރަން ރޫޑި އަރަނެ ކުއްދެކެ ތިވޮޅެތާ. އެކުއްދާ ފިޑިކަމުން މީސް މީހިންނެގެ ނަމުގައި ފެލެގެން އޮވެ އެއްތެެތި ކިޔަންނޫ. އެކުއްދަން ގޯއްތެކެ ދީފެ. ހޯނުވެންނެއި

 8. އެމްޑީޕީ މުގުނީ ގޮފި ތިނަދޫ

  މުގުނީ އާއި ވާދަކުރަން މީ ދެން ކާކު

 9. ތިނަދޫ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގެ އެތެރެކޮއިލް

  ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނޭ ތިނަދޫ ދެކުނުފަރާތުގަ މޫދައް އެރޭ ސަރަހައްދެއް ހަދަންވެގެންނޭ ކިޔާފަ އެތާގަ އެހަދާ ސިޑިބަރިއަށް މިހާރު މީނަ ހަތްލައްކަރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮއްފި. މިއީ ދޮގެއް ނޫންނަކް ކައުންސިލުގަތިބި ބޭފުޅުންނަށް އެގޭނެ

 10. ހެހެހެ

  ކެކެކެ

 11. ގޮޅާ

  ހަބަރު ހަދަނީ ސޯޝަލްމީޑިއަގަ ހުންނަ ކުނިބުނިން. ނޫސްވެރިކަން ކުރަން ނުދަންނަ ގާމާރުންވެެއްޖެއެއްނު ތިކަންހުޓާލަން. ހުވަދޫ ނިއުސް މިހާރު އެންމެ ވައްތަރީ ވަގުތު އޮންލަން ނޫހާ. ހެޔޮ މިކޮމެންޓުނުޖެހިޔަސް.

 12. ޒޯން

  ހަބަރު ހަދަނީ ސޯޝަލްމީޑިއަގަ ހުންނަ ކުނިބުނިން. ނޫސްވެރިކަން ކުރަން ނުދަންނަ ގާމާރުންވެެއްޖެއެއްނު ތިކަންހުޓާލަން. ހުވަދޫ ނިއުސް މިހާރު އެންމެ ވައްތަރީ ވަގުތު އޮންލަން ނޫހާ.

 13. ގަމު އައްޔަ

  ގައްދޫ އަޓަސް ތެނަދޫ އަޓަސް ތަރައްގީ އައުން އޭ އެއްމަ ރަނގަޅެ ގޮތާ. އެފެލާނެ ސިޓީ އަކަޓެ ވުމާއްކޫ މައްސަލައ ނުން. އަހަނެ މާވަރެލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކެރަންނަޓެ އެދެމާ.

 14. ވާނުވާ

  ކެރަނީވީ ކަމާއްކޫ އެނެއްކަލައިޔަސް ވަކި ދައިލަތަކަ ހަދަނަވޫ. ޔުނައިޓެޑް ސުވަލްދީބް އައިލެންޑްސް ނަމުގައި މިކަލަ ލާމާސް ލައިގަން އައްޑޫ ހުވަދޫ ފުވައްމުލަކާއި ލާމު ވަކި ސަރުކާރަކަ ހަދަނަވޫ. އެނޫން ގޮތަކަށް އަހަންނަޓެ ތަރައް ވެންނަނެތި. ކުރިއަން ބުރަސް ގައްދޫ މީހިނެ ސޮޑަވޫ. މިކަލަ އެހެން ނުހަދައި ތެނެދޫ އާއި ގުޅުގެން ގައްދޫ މީހިންނަޓެސް
  ކުރިއެރިމަކަ އޮއްތޫ.