ޚަބަރު
ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން ސްޓްރެޓެޖީ ވަނީ ފެއިލްވެފަ – ގައްދޫ ރައީސް

އިންތިހާބުތަކުގައި ޕީޕީއެމް ބަލިވެގެން ދަނީ، އިންތިހާބުތައް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީ ފެއިލްވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ގދ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަހުމަދު (އެމްޑީ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުހައްމަދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓް ރާޝިދު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އޭނާއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

އެގޮތުން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ ގެ ކޯލިޝަނުން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރަން ގޮނޑި ފެލާލާފަ ގެންގޮސްފި ކަމަށާއި، އިންތިހާބުތަކުގައި ޕީޕީއެމް ބަލިވެގެން ދަނީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީ ފެއިލްވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަހުމަދު ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓް

ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ މުސްކުޅި ގޮތްގަނޑު ޕީޕީއެމް އިން ދޫކޮށްނުލާހާ ހިނދަކު ޕީޕީއެމް އަށް ކާމިޔާބު ވުމަކީ މުސްތަހިއްލު ކަމެއް. – މުހައްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުހައްމަދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް އޭނާ ހޮވިވަޑައިގެންފައި ވަނީ ޕީޕީއެމް ޓިކެޓްގައި ވާދަކޮށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
 1. ކަނބުލޯ ރަޝީދު

  މިޔާ އެރަންނަވޫނުން ޕީޕީ ކެމްޕެއިނަޓެ ދެންބުރަކު، ޖަލަޓެ ނުލައި ހުއްޓީފަހޭ ދާ؟

 2. ޏިކް

  ދޮންކަލޯ ކައުންސިލް ރައީސްކަން ލިބުނަކަސް އަދި ސިޔާސީ ނޭނގޭނެ. ތިޔައީ މުނިސިޕަލް ސަރވިސްދޭން ހޮވާފަ ހުރި މީހެއް. ކުނިގޮނޑު ބެލެހެއްޓިމަ ނިމުނީ.

 3. ޖަލުބޯއީ

  މިޔާޖަލަން އަދި އެއްކަލަން ލައިލީމެއި ހުންނާ ހޯކޮން..

 4. ސިލްމާ

  ކެމްޕެއިންކުރާކޮށް ޕީޕީއެމްއަކުން ނޫޅޭ.އުޅުނީ އެމްޑީޕީއާ އަޅައިގަނެގެން އެމީހުންގެ ކުށް ހޯދަން.ކޯޓުން ހުރިހާކަމެއް ނިންމަން.އިނގޭތާ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން އެމީހުންގެ ކަމެއް ނުބަލާނެކަން.

 5. މަންސޫރު

  ކަލޭ ހޮވިފަތިހުރީވެސް……………….

 6. މާވެރެލާ ރައީސް

  މިޔާ ޖަލު ބާއިގެން ހޮވީމައިއަސް ސައިޒް އޮޅީގެ. މަޑެވެއްލެން ލެޕްޓޮޕެކެ ވަގަޓެ ނެގިޔާޔައު

 7. ވަހީދު.

  ތީބަޔަކުރުއްސަންބުނެލިބަހެއް ފޭލިވީޕީޕީއެމްއެއްނޫން ރައީސްނަސީދުވަނީވިދާޅުވެފަފޭލިވީކޮންބަޔެއްކަމާ ކުރިއައްއޮތްތާގައިކަންވާނޭގޮތް.

 8. ރާޣިބް

  ތަންދޮރު ނުދަނެ އަނގަތެޅުމަކީ ތިމާގެ މޮޅުކަން ދެއްކުމެއްކަމަށް ބައެއްމީހުން ދެކިދާނެ.
  ތިމާމީހާ ޖަލުގަ އޮއްވާ ޕީޕީއެމް އިން ކުރި މޮޅު ކެމްޕޭނުންނޫންތޯ ހޮވިފަ ތިވަރުގެ މަގާމެއްގަ މިއަދު އިނދެވުނީ.

 9. ލައްޓި

  ރަނގަޅު ވާހަކައެއް އަދިވެސް މެޑަމްގެ އަތްބޭނުންވެސް ނުހުއްޓެ.ސޫޓީއާ ސޫޓީގެ ފިރިމާހާ ވެސް ކުޅުނީ ނުބައިރޯލެއް.ސޫޓީގެ ފިރިމީހާ ރައްޓެހި ޓެކްސީތަކަށް 5000 ރުފިޔާ އެހެން ޓެކްސީތަކަށް 1500 ރުފިޔާ ދީގެން ވޯޓްލާން މީހުން އުފުލީ.

 10. ރާނީ

  ބަހާނެ ފައިސާ ނެތުން މައްސަލައަކީ

ޚަބަރު
ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން ސްޓްރެޓެޖީ ވަނީ ފެއިލްވެފަ – ގައްދޫ ރައީސް

އިންތިހާބުތަކުގައި ޕީޕީއެމް ބަލިވެގެން ދަނީ، އިންތިހާބުތައް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީ ފެއިލްވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ގދ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަހުމަދު (އެމްޑީ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުހައްމަދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓް ރާޝިދު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އޭނާއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

އެގޮތުން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ ގެ ކޯލިޝަނުން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރަން ގޮނޑި ފެލާލާފަ ގެންގޮސްފި ކަމަށާއި، އިންތިހާބުތަކުގައި ޕީޕީއެމް ބަލިވެގެން ދަނީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީ ފެއިލްވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަހުމަދު ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓް

ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ މުސްކުޅި ގޮތްގަނޑު ޕީޕީއެމް އިން ދޫކޮށްނުލާހާ ހިނދަކު ޕީޕީއެމް އަށް ކާމިޔާބު ވުމަކީ މުސްތަހިއްލު ކަމެއް. – މުހައްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުހައްމަދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް އޭނާ ހޮވިވަޑައިގެންފައި ވަނީ ޕީޕީއެމް ޓިކެޓްގައި ވާދަކޮށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
 1. ކަނބުލޯ ރަޝީދު

  މިޔާ އެރަންނަވޫނުން ޕީޕީ ކެމްޕެއިނަޓެ ދެންބުރަކު، ޖަލަޓެ ނުލައި ހުއްޓީފަހޭ ދާ؟

 2. ޏިކް

  ދޮންކަލޯ ކައުންސިލް ރައީސްކަން ލިބުނަކަސް އަދި ސިޔާސީ ނޭނގޭނެ. ތިޔައީ މުނިސިޕަލް ސަރވިސްދޭން ހޮވާފަ ހުރި މީހެއް. ކުނިގޮނޑު ބެލެހެއްޓިމަ ނިމުނީ.

 3. ޖަލުބޯއީ

  މިޔާޖަލަން އަދި އެއްކަލަން ލައިލީމެއި ހުންނާ ހޯކޮން..

 4. ސިލްމާ

  ކެމްޕެއިންކުރާކޮށް ޕީޕީއެމްއަކުން ނޫޅޭ.އުޅުނީ އެމްޑީޕީއާ އަޅައިގަނެގެން އެމީހުންގެ ކުށް ހޯދަން.ކޯޓުން ހުރިހާކަމެއް ނިންމަން.އިނގޭތާ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން އެމީހުންގެ ކަމެއް ނުބަލާނެކަން.

 5. މަންސޫރު

  ކަލޭ ހޮވިފަތިހުރީވެސް……………….

 6. މާވެރެލާ ރައީސް

  މިޔާ ޖަލު ބާއިގެން ހޮވީމައިއަސް ސައިޒް އޮޅީގެ. މަޑެވެއްލެން ލެޕްޓޮޕެކެ ވަގަޓެ ނެގިޔާޔައު

 7. ވަހީދު.

  ތީބަޔަކުރުއްސަންބުނެލިބަހެއް ފޭލިވީޕީޕީއެމްއެއްނޫން ރައީސްނަސީދުވަނީވިދާޅުވެފަފޭލިވީކޮންބަޔެއްކަމާ ކުރިއައްއޮތްތާގައިކަންވާނޭގޮތް.

 8. ރާޣިބް

  ތަންދޮރު ނުދަނެ އަނގަތެޅުމަކީ ތިމާގެ މޮޅުކަން ދެއްކުމެއްކަމަށް ބައެއްމީހުން ދެކިދާނެ.
  ތިމާމީހާ ޖަލުގަ އޮއްވާ ޕީޕީއެމް އިން ކުރި މޮޅު ކެމްޕޭނުންނޫންތޯ ހޮވިފަ ތިވަރުގެ މަގާމެއްގަ މިއަދު އިނދެވުނީ.

 9. ލައްޓި

  ރަނގަޅު ވާހަކައެއް އަދިވެސް މެޑަމްގެ އަތްބޭނުންވެސް ނުހުއްޓެ.ސޫޓީއާ ސޫޓީގެ ފިރިމާހާ ވެސް ކުޅުނީ ނުބައިރޯލެއް.ސޫޓީގެ ފިރިމީހާ ރައްޓެހި ޓެކްސީތަކަށް 5000 ރުފިޔާ އެހެން ޓެކްސީތަކަށް 1500 ރުފިޔާ ދީގެން ވޯޓްލާން މީހުން އުފުލީ.

 10. ރާނީ

  ބަހާނެ ފައިސާ ނެތުން މައްސަލައަކީ