ޚަބަރު
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ލަތާ މަންގޭޝްކަރު ނިޔާވެއްޖެ

ލަވަކިޔުމުގެ ދާއިރާއިން އިންޑިއާގެ ބޮލީވުޑްގައި ފިޔަޖަހަމުން އައި މަޝްހޫރު ލެޖެންޑަރީ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ލަތާ މަންގޭޝްކަރު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

އުމުރުން 92 އަހަރުގެ، ލަތާގެ ހާލު ގޯސްވެ، އިންޑިއާގެ ބްރީޗް ކޭންޑީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް، މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ ގަޑިން 9:00 ހާއިރު ލަތާ ވަނީ މިދުނެޔިއިން ވަކިވެގެން ގޮސްފައެވެ.

ލަތާ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކުރެެވުނީ މީގެ ތިން ހަފްތާކުރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމުންނެވެ. އޭރު އާއިލާއިން ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށާއި، އައިސީޔޫއަށް ގެންދިޔައީ އުމުރުން ދުވަސްވެފައި ވާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ލަތާއަށް ވަނީ ނިއުމޯނިއާ އާ ވެސް ހަނގުރާމަ ކުރަންޖެހިފައެވެ.

ލަތާ އަކީ އިންޑިއާގެ މިއުޒިކީ ދާއިރާގައި އެންމެ ފުންނާބު އުސް، ލެޖެންޑެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ މީހެކެވެ. 1942 ވަނަ އަހަރުގައި ލަވަކިޔަން ފެއްޓި ލަތާ ވަނީ އިންޑިއާގެ 36 ބަހަކުން އަދި ބޭރުގެ ބަސްބަހުން ވެސް ލަވަ ރެކޯޑުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މަޝްހޫރު ލެޖެންޑަރީ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާޝާ ބޯސްލޭ އަކީ ލަތާ މަންގޭޝްކަރުގެ ކޮއްކޮއެވެ. ލަތާ މަންގޭޝްކަރު އަދި އާޝާ ބޯސްލޭގެ ލަވަތަކަކީ، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް ބޮޑު މަގްބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ ލަވަތަކެކެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ލަތާ މަންގޭޝްކަރު ނިޔާވެއްޖެ

ލަވަކިޔުމުގެ ދާއިރާއިން އިންޑިއާގެ ބޮލީވުޑްގައި ފިޔަޖަހަމުން އައި މަޝްހޫރު ލެޖެންޑަރީ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ލަތާ މަންގޭޝްކަރު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

އުމުރުން 92 އަހަރުގެ، ލަތާގެ ހާލު ގޯސްވެ، އިންޑިއާގެ ބްރީޗް ކޭންޑީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް، މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ ގަޑިން 9:00 ހާއިރު ލަތާ ވަނީ މިދުނެޔިއިން ވަކިވެގެން ގޮސްފައެވެ.

ލަތާ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކުރެެވުނީ މީގެ ތިން ހަފްތާކުރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމުންނެވެ. އޭރު އާއިލާއިން ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށާއި، އައިސީޔޫއަށް ގެންދިޔައީ އުމުރުން ދުވަސްވެފައި ވާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ލަތާއަށް ވަނީ ނިއުމޯނިއާ އާ ވެސް ހަނގުރާމަ ކުރަންޖެހިފައެވެ.

ލަތާ އަކީ އިންޑިއާގެ މިއުޒިކީ ދާއިރާގައި އެންމެ ފުންނާބު އުސް، ލެޖެންޑެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ މީހެކެވެ. 1942 ވަނަ އަހަރުގައި ލަވަކިޔަން ފެއްޓި ލަތާ ވަނީ އިންޑިއާގެ 36 ބަހަކުން އަދި ބޭރުގެ ބަސްބަހުން ވެސް ލަވަ ރެކޯޑުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މަޝްހޫރު ލެޖެންޑަރީ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާޝާ ބޯސްލޭ އަކީ ލަތާ މަންގޭޝްކަރުގެ ކޮއްކޮއެވެ. ލަތާ މަންގޭޝްކަރު އަދި އާޝާ ބޯސްލޭގެ ލަވަތަކަކީ، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް ބޮޑު މަގްބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ ލަވަތަކެކެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!