ޚަބަރު
ނަރުހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރުމަށް ކޮމެޓީއެއް އުފައްދަނީ

ރާއްޖޭގެ ސިއްޚީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ނަރުހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކޮމެޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ނަރުހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނަރުހުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ އިއްޔެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ކަމާއި ބެހޭ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ނަރުހުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް އާމިނަތު ނަޝްފާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ނަރުހުންގެ ވަރަށްގިނަ ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި އިއްޔެ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އެކަންތައްތައް ވެރިންނާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަޝްފާ ފާހަނގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ނަރުހުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ މުސާރައިގެ މައްސަލައެވެ. އެގޮތުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިފައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ވާކަން ނަރުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެހެންކަމުން ނަރުހުންގެ ޖަމިއްޔާ އާއި، ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާއި، ނާސިން އެންޑް މިޑްވައިފްރީ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުން ހިމެނޭގޮތަށް ކޮމެޓީއެއް ނަގަން މިހާރުވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެފަދަ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ ނަރުހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ނަރުހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރުމަށް ކޮމެޓީއެއް އުފައްދަނީ

ރާއްޖޭގެ ސިއްޚީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ނަރުހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކޮމެޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ނަރުހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނަރުހުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ އިއްޔެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ކަމާއި ބެހޭ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ނަރުހުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް އާމިނަތު ނަޝްފާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ނަރުހުންގެ ވަރަށްގިނަ ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި އިއްޔެ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އެކަންތައްތައް ވެރިންނާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަޝްފާ ފާހަނގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ނަރުހުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ މުސާރައިގެ މައްސަލައެވެ. އެގޮތުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިފައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ވާކަން ނަރުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެހެންކަމުން ނަރުހުންގެ ޖަމިއްޔާ އާއި، ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާއި، ނާސިން އެންޑް މިޑްވައިފްރީ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުން ހިމެނޭގޮތަށް ކޮމެޓީއެއް ނަގަން މިހާރުވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެފަދަ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ ނަރުހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!