ޚަބަރު
ތިންދާއިރާއެއްގެ ބައި-އިލެކްޝަން އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

ތިން ދާއިރާއެއްގެ ބައި-އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިހާރު އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ، ޅ.ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އިބްރާހިމް ޝިމާއު މިދިޔަ މަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެމަގާމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ އިލެކްޝަންއާއި، ފ. ނިލަންދޫ އަދި ދ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށެވެ.

މި ތިން ދާއިރާގައިވެސް ބައި-އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ މާރިޗް މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެ ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 3 ބައި-އިލެކްޝަނެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. އެއީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި އިންތިޚާބާއި، ތ.ވިލުފުއްޓާއި ގއ.ގެމަނަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި އިންތިޚާބެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތިންދާއިރާއެއްގެ ބައި-އިލެކްޝަން އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

ތިން ދާއިރާއެއްގެ ބައި-އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިހާރު އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ، ޅ.ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އިބްރާހިމް ޝިމާއު މިދިޔަ މަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެމަގާމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ އިލެކްޝަންއާއި، ފ. ނިލަންދޫ އަދި ދ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށެވެ.

މި ތިން ދާއިރާގައިވެސް ބައި-އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ މާރިޗް މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެ ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 3 ބައި-އިލެކްޝަނެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. އެއީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި އިންތިޚާބާއި، ތ.ވިލުފުއްޓާއި ގއ.ގެމަނަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި އިންތިޚާބެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!