ޚަބަރު
ޔާމީންގެ ސަރުކާރަކީ ދިރޭ ޖަނަވާރުންގެ އިތުރުން އިންސާނުންވެސް ނައްތާލި ސަރުކާރެއް – ޔައުގޫބް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަކީ، ދިރޭ ޖަނަވާރުންގެ އިތުރުން އިންސާނުންވެސް ނައްތާލި ސަރުކާރެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އޮތީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާއީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނެތި ދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ދިރޭ ތަކެތީގެ ބައިނަލް އަގުވާމީ ވިޔަފާރި ކުރުމާ ގުޅޭ ބިލެވެ. މިބިލުގެ ބަހުސް މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔައިރު އިއްޔެ ވަނީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި ދޫނިތަކެއް މަރާލި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައެވެ.

މިބިލަށް ބަހުސް ކުރެއްވުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގައި ވާހަަކަ ދައްކަވަމުން މެމްބަރު ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ، މިސަރުކާރުގައިވެސް ދޫނިތަކާމެދު އިހާނެރި އަމަލެއް ކުރި މަންޒަރު ފެނިގެން ދިއުމަކީ އޭނާ ނުހަނު ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަތް ކަމެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މީގެ އަޑުގަދަވާ ސަބަބަކީ މިސަރުކާރުން އެކަމުގައި ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިވެހިންނަށް އޮތުން ކަމަށެވެ.

އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެފަދަ ގިނަ އަމަލުތަކެއް ފެނިގެން ދިޔަ ކަމަށްވެސް ޔައުގޫބު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭރު ދިރޭ ދޫނިތަކުގެ ވާހަކައިގެ އަޑު ގަދަނުވި ސަބަބަކީ އިންސާނުންގެ ހާލަތުވެސް ދަށްވުމުން ކަމަށާއި، އޭރު ހިނގާފައިވާ ބައެއް މަރުތަކަށް އިޝާރަތް ކުރައްވައި އެއީ “އިންސާނުން ނައްތާލި” ސަރުކާރެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
 1. ޫކަސިމް

  ރަނގަޅު ވާހަކައްއް

 2. ގަންޖާކުމާރު

  ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރީ ގޯސްކޮށޭވެސް ކީ މާއްކޫއޮޑިޓަރ މެނެއްނު. އެކަމަކު ގޯހޭ ކީ ހުރިގާ ކަމެއް ކުރަނީވެސް މާއްކޫއޮޑިޓަރ މެނެއްނު. ހުރިހުރި ގޮތަށް ކޮންޓެއިނަރކޮންޓެއިނަރ އިން ނުމެރީމަތަ ކުރިން ގޯސްވީ!

 3. އަބްދޫ

  އުސްފަސްގަނޑުގަ މަރަންޖެހޭމީހުނގެ ލިސްޓް ހަދާ އެތަނުން އެކަކު މަރާލާ ތަނަތަން ރޯކޮށް ގައމުގެ ދަރަނި 28 ބިލިއަނަށް އަރުވާ އަތޮޅާ ރަށްރަށުގެ އކައުންޓް ތަކުގެ ފައިސާ ވަގަށްނަގާ ދިރާގާ ފެނކުނފުންޏާ އެއާޕޯޓް ވިއްކާލާ ބިދޭސީންގެ ޑިޕޮޒިޓް ދިރުވާލީ އެމްޑީޕީން

 4. އަބްދޫ

  އުސްފަސްގަނޑުގަ މަރަންޖެހޭމީހުނގެ ލިސްޓް ހަދާ އެތަނުން އެކަކު މަރާލާ ތަނަތަން ރޯކޮށް ގައމުގެ ދަރަނި 28 ބިލިއަނަށް އަރުވާ އަތޮޅާ ރަށްރަށުގެ އކައުންޓް ތަކުގެ ފައިސާ ވަގަށްނަގާ ދިރާގާ ފެނކުނފުންޏާ އެއާޕޯޓް ވިއްކާލާ ބިދޭސީންގެ ޑިޕޮޒިޓް ދިރުވާލީ އެމްޑީޕީން މިއީ ހަގީގަތް ނުޖެހިޔަސް ހެޔޮ ވަގު ނަސީދު ކާލިހާތަޖެތި ކެރަފާ ސައްތާރު މައިޓް ކުންފުނިކށލަިގެން މުއްސަނދިވި ނަސީދަށް ވައްކަމުގެ ހުކުމެެް ތަންފީޒު ކޮއްފާ އެބައޮތް ކެރަފާސައްތާރު ހިޔާނަތް ސާބިތު ވެފާ އެބައޮތް ވަގު ކިޔަނީ ކޯޓް ހުކުމ އޮތީމަ.

ޚަބަރު
ޔާމީންގެ ސަރުކާރަކީ ދިރޭ ޖަނަވާރުންގެ އިތުރުން އިންސާނުންވެސް ނައްތާލި ސަރުކާރެއް – ޔައުގޫބް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަކީ، ދިރޭ ޖަނަވާރުންގެ އިތުރުން އިންސާނުންވެސް ނައްތާލި ސަރުކާރެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އޮތީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާއީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނެތި ދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ދިރޭ ތަކެތީގެ ބައިނަލް އަގުވާމީ ވިޔަފާރި ކުރުމާ ގުޅޭ ބިލެވެ. މިބިލުގެ ބަހުސް މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔައިރު އިއްޔެ ވަނީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި ދޫނިތަކެއް މަރާލި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައެވެ.

މިބިލަށް ބަހުސް ކުރެއްވުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގައި ވާހަަކަ ދައްކަވަމުން މެމްބަރު ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ، މިސަރުކާރުގައިވެސް ދޫނިތަކާމެދު އިހާނެރި އަމަލެއް ކުރި މަންޒަރު ފެނިގެން ދިއުމަކީ އޭނާ ނުހަނު ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަތް ކަމެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މީގެ އަޑުގަދަވާ ސަބަބަކީ މިސަރުކާރުން އެކަމުގައި ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިވެހިންނަށް އޮތުން ކަމަށެވެ.

އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެފަދަ ގިނަ އަމަލުތަކެއް ފެނިގެން ދިޔަ ކަމަށްވެސް ޔައުގޫބު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭރު ދިރޭ ދޫނިތަކުގެ ވާހަކައިގެ އަޑު ގަދަނުވި ސަބަބަކީ އިންސާނުންގެ ހާލަތުވެސް ދަށްވުމުން ކަމަށާއި، އޭރު ހިނގާފައިވާ ބައެއް މަރުތަކަށް އިޝާރަތް ކުރައްވައި އެއީ “އިންސާނުން ނައްތާލި” ސަރުކާރެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
 1. ޫކަސިމް

  ރަނގަޅު ވާހަކައްއް

 2. ގަންޖާކުމާރު

  ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރީ ގޯސްކޮށޭވެސް ކީ މާއްކޫއޮޑިޓަރ މެނެއްނު. އެކަމަކު ގޯހޭ ކީ ހުރިގާ ކަމެއް ކުރަނީވެސް މާއްކޫއޮޑިޓަރ މެނެއްނު. ހުރިހުރި ގޮތަށް ކޮންޓެއިނަރކޮންޓެއިނަރ އިން ނުމެރީމަތަ ކުރިން ގޯސްވީ!

 3. އަބްދޫ

  އުސްފަސްގަނޑުގަ މަރަންޖެހޭމީހުނގެ ލިސްޓް ހަދާ އެތަނުން އެކަކު މަރާލާ ތަނަތަން ރޯކޮށް ގައމުގެ ދަރަނި 28 ބިލިއަނަށް އަރުވާ އަތޮޅާ ރަށްރަށުގެ އކައުންޓް ތަކުގެ ފައިސާ ވަގަށްނަގާ ދިރާގާ ފެނކުނފުންޏާ އެއާޕޯޓް ވިއްކާލާ ބިދޭސީންގެ ޑިޕޮޒިޓް ދިރުވާލީ އެމްޑީޕީން

 4. އަބްދޫ

  އުސްފަސްގަނޑުގަ މަރަންޖެހޭމީހުނގެ ލިސްޓް ހަދާ އެތަނުން އެކަކު މަރާލާ ތަނަތަން ރޯކޮށް ގައމުގެ ދަރަނި 28 ބިލިއަނަށް އަރުވާ އަތޮޅާ ރަށްރަށުގެ އކައުންޓް ތަކުގެ ފައިސާ ވަގަށްނަގާ ދިރާގާ ފެނކުނފުންޏާ އެއާޕޯޓް ވިއްކާލާ ބިދޭސީންގެ ޑިޕޮޒިޓް ދިރުވާލީ އެމްޑީޕީން މިއީ ހަގީގަތް ނުޖެހިޔަސް ހެޔޮ ވަގު ނަސީދު ކާލިހާތަޖެތި ކެރަފާ ސައްތާރު މައިޓް ކުންފުނިކށލަިގެން މުއްސަނދިވި ނަސީދަށް ވައްކަމުގެ ހުކުމެެް ތަންފީޒު ކޮއްފާ އެބައޮތް ކެރަފާސައްތާރު ހިޔާނަތް ސާބިތު ވެފާ އެބައޮތް ވަގު ކިޔަނީ ކޯޓް ހުކުމ އޮތީމަ.