ޚަބަރު
ތިމަރަފުށި އެއަރޕޯޓުގެ މަގު ހެދުމުގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ

ތ. ތިމަރަފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެމަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާރްޑީސީއިން މިއަދު ވިދާޅުވީ، ތ. ތިމަރަފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ ސައިޑްވޯކްގެ 65 އިންސައްތަ މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އެއަރޕޯޓުގެ މަގާއި ޖެޓީ ސަރަހައްދު ގުޅޭ ހިސާބުގައި ޕައިޕްލައިން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

މިމަސައްކަތަކީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އާރްޑީސީއާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ. މިމަސައްކަތް އާރްޑީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 75.7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

މިމަސައްކަތުގެ ދަށުން އަލަށް ހަދާ މަގުތަކުގެ ތާރު އެޅުމާއި، ފެންހިންދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމާއި، ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތައް ހެދުމާއި މަގުމަތީގައި ބޭނުންކުރާ ސައިން ތައް ހެދުމާއި، މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ އިތުރުން ޒިބްރާ ކްރޮސިން ހެދުން ހިމެނެއެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޖުމްލަ 7 މަގެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެއީ 4.01 ކިލޯމީޓަރުގެ ދިގުމިނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތިމަރަފުށި އެއަރޕޯޓުގެ މަގު ހެދުމުގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ

ތ. ތިމަރަފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެމަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާރްޑީސީއިން މިއަދު ވިދާޅުވީ، ތ. ތިމަރަފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ ސައިޑްވޯކްގެ 65 އިންސައްތަ މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އެއަރޕޯޓުގެ މަގާއި ޖެޓީ ސަރަހައްދު ގުޅޭ ހިސާބުގައި ޕައިޕްލައިން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

މިމަސައްކަތަކީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އާރްޑީސީއާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ. މިމަސައްކަތް އާރްޑީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 75.7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

މިމަސައްކަތުގެ ދަށުން އަލަށް ހަދާ މަގުތަކުގެ ތާރު އެޅުމާއި، ފެންހިންދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމާއި، ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތައް ހެދުމާއި މަގުމަތީގައި ބޭނުންކުރާ ސައިން ތައް ހެދުމާއި، މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ އިތުރުން ޒިބްރާ ކްރޮސިން ހެދުން ހިމެނެއެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޖުމްލަ 7 މަގެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެއީ 4.01 ކިލޯމީޓަރުގެ ދިގުމިނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!