ޚަބަރު
ވެލިދޫ މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ރޯމެޓީރިއަލްސް އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

ނ. ވެލިދޫ މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ރޯމެޓީރިއަލްސްގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް އެރަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ވެލިދޫ މަގު ހެދުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އިން ވިދާޅުވީ، ވެލިދޫ މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ރޯމެޓީރިއަލްސްގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް މިއަދު އެރަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 5 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރު އެޅުމުގެ އިތުރުން މަގުތަކުގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމާއި މަގުތަކުގައި ބައްތި ޖެހުން ހިމެނެއެވެ.

މިމަޝްރޫއުއަކީ 450 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމުމަށް އާރްޑީސީއާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުއެކެވެ. މިމަޝްރޫއުއަކީ 88.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުއެކެވެ.

އާރްޑީސީއިން ގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި މަގުހެދުމުގެ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވެލިދޫ މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ރޯމެޓީރިއަލްސް އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

ނ. ވެލިދޫ މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ރޯމެޓީރިއަލްސްގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް އެރަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ވެލިދޫ މަގު ހެދުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އިން ވިދާޅުވީ، ވެލިދޫ މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ރޯމެޓީރިއަލްސްގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް މިއަދު އެރަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 5 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރު އެޅުމުގެ އިތުރުން މަގުތަކުގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމާއި މަގުތަކުގައި ބައްތި ޖެހުން ހިމެނެއެވެ.

މިމަޝްރޫއުއަކީ 450 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމުމަށް އާރްޑީސީއާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުއެކެވެ. މިމަޝްރޫއުއަކީ 88.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުއެކެވެ.

އާރްޑީސީއިން ގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި މަގުހެދުމުގެ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!