ޚަބަރު
އެސްޓީއޯގެ ރަމަޒާން ބާޒާރު މާދަމާ ފަށަނީ, 40 އިންސައްތައާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ

ކޮންމެ ރޯދަމަހަކާ ދިމާކޮށް އެސްޓީއޯއިން ކުރިއަށްގެންދާ އެސްޓީއޯ ރަމަޒާން ބާޒާރު މާދަމާ ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ސޭލްވެސް ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓާއި ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުގައި ކުރިއަށްދާނެއެވެ. މިސޭލްގައި އެސްޓީއޯގެ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުން ލިބެން ހުންނަ ގިނަ ސާމާނުން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓު ލިބޭނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ސޭލްގައި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ގޮތްތައް ހިޔާރު ކުރުމަށް އެކުންފުނިން ވިޔަފާރިކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޑިޖިޓަލް ކޫޕަން ކަމަށް އެކުންފުނިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ސޭލްގައި އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އަދި އެސްޓީއޯގެ ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުގެ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓް މުދާތަކުން 40 އިންސައްތާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެއެވެ. އަދި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާ މުއްދަތުގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއް ނަސީބުވެރިއަކު ހޮވާއިރު މުޅި ޕްރޮމޯޝަންއިން 11 ނަސީބުވެރިން ހޮވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުގައި ވެސް ރޯދައަށް ހާއްސަ ސޭލެއް ކުރިއަށްދާނެ އެވެ. މި ސޭލް ފަށާނީ އަންނަ މަހު ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުންޏެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އެސްޓީއޯގެ ރަމަޒާން ބާޒާރު މާދަމާ ފަށަނީ, 40 އިންސައްތައާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ

ކޮންމެ ރޯދަމަހަކާ ދިމާކޮށް އެސްޓީއޯއިން ކުރިއަށްގެންދާ އެސްޓީއޯ ރަމަޒާން ބާޒާރު މާދަމާ ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ސޭލްވެސް ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓާއި ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުގައި ކުރިއަށްދާނެއެވެ. މިސޭލްގައި އެސްޓީއޯގެ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުން ލިބެން ހުންނަ ގިނަ ސާމާނުން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓު ލިބޭނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ސޭލްގައި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ގޮތްތައް ހިޔާރު ކުރުމަށް އެކުންފުނިން ވިޔަފާރިކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޑިޖިޓަލް ކޫޕަން ކަމަށް އެކުންފުނިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ސޭލްގައި އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އަދި އެސްޓީއޯގެ ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުގެ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓް މުދާތަކުން 40 އިންސައްތާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެއެވެ. އަދި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާ މުއްދަތުގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއް ނަސީބުވެރިއަކު ހޮވާއިރު މުޅި ޕްރޮމޯޝަންއިން 11 ނަސީބުވެރިން ހޮވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުގައި ވެސް ރޯދައަށް ހާއްސަ ސޭލެއް ކުރިއަށްދާނެ އެވެ. މި ސޭލް ފަށާނީ އަންނަ މަހު ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުންޏެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!