ޚަބަރު
ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބް ފަސްކޮށްފި

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފިއެވެ.

މިކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބް ބޭއްވުމަށް ފުރަތަމަ ހަމަޖެހިފައިވަނީ 19 ފެބްރުއަރީ 2022އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއިންތިޚާބު މިވަނީ ފަސްކުރެވިފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން ވިދާޅުވީ މިހާރު މިއިންތިޚާބު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 24 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00 އިން 12:00 އަށް ކަމަށެވެ.
މިފަދަ ކައުންސިލެއް އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ ހާއްސަ އެހީއަށްބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މިކައުންސިލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވޭނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ބަލަދުވެރިންގެ ތެރެއިން މެންބަރުންނެވެ.

ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހު 10 ވަނަ ދުވަހު މެންދުރު 14:00 ގެ ނިޔަލަށް މިވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

މި ރަޖިސްޓްރީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައާއި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައިވަނީ ޝާއިއުކޮށްފައެވެ.

ޝަކުވާ ފޯމު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ދިވެހ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ފޯމު ފުރުއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް disability@gender.gov.mv  އަށް ފޯމު މެއިލް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީންވަނީ އަންގާފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބް ފަސްކޮށްފި

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފިއެވެ.

މިކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބް ބޭއްވުމަށް ފުރަތަމަ ހަމަޖެހިފައިވަނީ 19 ފެބްރުއަރީ 2022އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއިންތިޚާބު މިވަނީ ފަސްކުރެވިފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން ވިދާޅުވީ މިހާރު މިއިންތިޚާބު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 24 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00 އިން 12:00 އަށް ކަމަށެވެ.
މިފަދަ ކައުންސިލެއް އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ ހާއްސަ އެހީއަށްބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މިކައުންސިލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވޭނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ބަލަދުވެރިންގެ ތެރެއިން މެންބަރުންނެވެ.

ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހު 10 ވަނަ ދުވަހު މެންދުރު 14:00 ގެ ނިޔަލަށް މިވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

މި ރަޖިސްޓްރީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައާއި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައިވަނީ ޝާއިއުކޮށްފައެވެ.

ޝަކުވާ ފޯމު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ދިވެހ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ފޯމު ފުރުއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް disability@gender.gov.mv  އަށް ފޯމު މެއިލް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީންވަނީ އަންގާފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!