ޚަބަރު
ފުވައްމަލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރު ޕީސީއާރް މެޝިނެއްް

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް އޮފް ކެއަރ – ރިއަލްޓައިމް ޕީސީއާރް މެޝިނެއް ބަހައްޓައިފިއެވެ.

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވާގޮތުން ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ޖެހިފައިވޭތޯ ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ލެބޯޓްރީގައި އިތުރުކުރުމަށް، އަލަށް ބެހެއްޓި ޕީ.ސީ.އާރް މެޝިން އިންސްޓޯލްކޮށް އެ މެޝިނުގެ ވެލިޑޭޝަން ހަދައި، މިހާރު ބޭނުން ކުރުމަށް ވަނީ ތައްޔާރުވެފައިވައެވެ.

އަލަށް ބެހެއްޓުނު މި މެޝިނާއެކު ދުވާލަކަށް އިތުރު 80 މީހުންގެ ސާމްޕަލްގެ ޓެސްޓު ހެދޭނެ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. މީގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކުން  ކޮވިޑް ސާމްޕަލްތައް ޓެސްޓްކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ ޖީން އެކްސްޕާޓް މެޝިނަކުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފުވައްމަލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރު ޕީސީއާރް މެޝިނެއްް

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް އޮފް ކެއަރ – ރިއަލްޓައިމް ޕީސީއާރް މެޝިނެއް ބަހައްޓައިފިއެވެ.

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވާގޮތުން ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ޖެހިފައިވޭތޯ ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ލެބޯޓްރީގައި އިތުރުކުރުމަށް، އަލަށް ބެހެއްޓި ޕީ.ސީ.އާރް މެޝިން އިންސްޓޯލްކޮށް އެ މެޝިނުގެ ވެލިޑޭޝަން ހަދައި، މިހާރު ބޭނުން ކުރުމަށް ވަނީ ތައްޔާރުވެފައިވައެވެ.

އަލަށް ބެހެއްޓުނު މި މެޝިނާއެކު ދުވާލަކަށް އިތުރު 80 މީހުންގެ ސާމްޕަލްގެ ޓެސްޓު ހެދޭނެ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. މީގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކުން  ކޮވިޑް ސާމްޕަލްތައް ޓެސްޓްކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ ޖީން އެކްސްޕާޓް މެޝިނަކުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!