ޚަބަރު
މިސަރުކާރުން ކުރާ ވައްކަން މިއަދު ނުބެލުނަސް މާދަން ބަލާނެ ކަން ހަނދާން ކޮށްދެން – ސެމްބެ

މިސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ވައްކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިއަދު އެކަންތައް ނުބެލުނު ކަމުގައިވިޔަސް ދެންއަންނަ ސަރުކާރެއްގައި އެކަންތައް ބަލާނެ ކަމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް (ސެމްބެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސެމްބެ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މިސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ބޮޑެތި ވައްކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެޗްޑީސީ ތެރޭގައިވެސް ވައްކަން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއަދު އެކަންތައް ބަލާނެ ތަނެއް ނެތް. އެހެނަސް މާދަން އެކަންތައް ބަލާނެކަން ހަނދާން ކޮށްލަދެން. – ސެމްބެ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިސަރުކާރުގެ އެކި ކުންފުނިތަކުން ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށްބުނެ އެވާހަކަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ދައްކަމުންނެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ މުވައްސަސާ ވަނީ ގާނޫނީ ހުސްކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މިސަރުކާރުން ކުރާ ވައްކަން މިއަދު ނުބެލުނަސް މާދަން ބަލާނެ ކަން ހަނދާން ކޮށްދެން – ސެމްބެ

މިސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ވައްކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިއަދު އެކަންތައް ނުބެލުނު ކަމުގައިވިޔަސް ދެންއަންނަ ސަރުކާރެއްގައި އެކަންތައް ބަލާނެ ކަމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް (ސެމްބެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސެމްބެ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މިސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ބޮޑެތި ވައްކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެޗްޑީސީ ތެރޭގައިވެސް ވައްކަން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއަދު އެކަންތައް ބަލާނެ ތަނެއް ނެތް. އެހެނަސް މާދަން އެކަންތައް ބަލާނެކަން ހަނދާން ކޮށްލަދެން. – ސެމްބެ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިސަރުކާރުގެ އެކި ކުންފުނިތަކުން ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށްބުނެ އެވާހަކަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ދައްކަމުންނެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ މުވައްސަސާ ވަނީ ގާނޫނީ ހުސްކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!