ޚަބަރު
އަންހެނަކަށް އަނިޔާކޮށްގެން ތިނަދޫއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަންހެނަކަށް ގެވެށި އަނިޔާކުރި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ގދ.ތިނަދޫއިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ތިނަދޫ ގެއެއްގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގި ކަމުގެ ރިޕޯޓް މިއަދު 12:30 ގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރެވުނީ އުމުރުން 65 އަހަަރުގެ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމީހާ އާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުންދަނީ އިތުރަށް ތަހުޤީގުކުރަމުންނެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޢާއިލާތައް ރޫޅި ދިރިއުޅުން ވިއްސި ވިހާލިވެގެންދާ މަންޒަރު ތަކަކީ މުޖުތަމަޢުން ފެންނަ މުންދާ ވަރަށް ހިތާމަވެރި މަންޒަރުތަކެކެވެ. އެކަމާ އަޅާ ނުލައި ދޫކޮށްލެވޭ ވަރަށްވުރެ ސީރިއަސް ކަންކަމެއް ކަމަށް ފުލުހުންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގޭބިސީ އެއްގެ ތެރޭގައި އެކަކު އަނެކަކަށް ނަފްސާނީގޮތުންނާއި، ޖިސްމާނީގޮތުން ދެވޭ ކޮންމެ ނިކަމެތިކަމަކީ ގެވެށި އަނިޔާއެކެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އަންހެނަކަށް އަނިޔާކޮށްގެން ތިނަދޫއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަންހެނަކަށް ގެވެށި އަނިޔާކުރި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ގދ.ތިނަދޫއިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ތިނަދޫ ގެއެއްގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގި ކަމުގެ ރިޕޯޓް މިއަދު 12:30 ގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރެވުނީ އުމުރުން 65 އަހަަރުގެ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމީހާ އާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުންދަނީ އިތުރަށް ތަހުޤީގުކުރަމުންނެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޢާއިލާތައް ރޫޅި ދިރިއުޅުން ވިއްސި ވިހާލިވެގެންދާ މަންޒަރު ތަކަކީ މުޖުތަމަޢުން ފެންނަ މުންދާ ވަރަށް ހިތާމަވެރި މަންޒަރުތަކެކެވެ. އެކަމާ އަޅާ ނުލައި ދޫކޮށްލެވޭ ވަރަށްވުރެ ސީރިއަސް ކަންކަމެއް ކަމަށް ފުލުހުންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގޭބިސީ އެއްގެ ތެރޭގައި އެކަކު އަނެކަކަށް ނަފްސާނީގޮތުންނާއި، ޖިސްމާނީގޮތުން ދެވޭ ކޮންމެ ނިކަމެތިކަމަކީ ގެވެށި އަނިޔާއެކެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!