ޚަބަރު
އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ޕީސީއާރު ހަދާ އަގަށް ބަދަލުގެނެސް އަގު ކުޑަކޮށްފިއެވެ.

އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19 ޕީސީއާރު ޓެސްޓުކުރާ ހަމައެކަނި ހެދެން ހުންނަނީ އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުންނެވެ.

އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ހާމކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ކުރިން 750 ރުފިޔާއަށް ހަދަމުން އައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓުގެ އަގު މިހާރު 700 ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮށްފައިވާނޭ ކަމަށެވެ.

މި ބަދަލު ގެންނަން ޖެހުނު ސަބަބެއް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފައިނުވާއިރު، ވެރިރަށް މާލެއިން 400 ރުފިޔާއަށްވެސް ޕީސީއާރު ޓެސްޓެއް ހެދެއެވެ. އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓުކުރެވޭ އަގު ކުޑަކޮށްފައިވާއިރު، ރެޕިޑް އެންޓިޖެން ޓެސްޓު ކިޓްތަށް މިހާރުވެސް އައްޑޫގެ ފިހާރަތަކުން ވިއްކަން ހުރެއެވެ.

އައްޑޫގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އޮތީ އަދިވެސް ގޯސްކޮށެވެ. އައްޑޫގެ ކޮވިޑް އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މިހާރުވެސް 700 އިން މައްޗަށް އަރާފަ އެވެ.

މި ބަލީގައި އައްޑޫ އިން މިހާތަނަށް 15 މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފަ އެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ޕީސީއާރު ހަދާ އަގަށް ބަދަލުގެނެސް އަގު ކުޑަކޮށްފިއެވެ.

އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19 ޕީސީއާރު ޓެސްޓުކުރާ ހަމައެކަނި ހެދެން ހުންނަނީ އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުންނެވެ.

އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ހާމކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ކުރިން 750 ރުފިޔާއަށް ހަދަމުން އައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓުގެ އަގު މިހާރު 700 ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮށްފައިވާނޭ ކަމަށެވެ.

މި ބަދަލު ގެންނަން ޖެހުނު ސަބަބެއް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފައިނުވާއިރު، ވެރިރަށް މާލެއިން 400 ރުފިޔާއަށްވެސް ޕީސީއާރު ޓެސްޓެއް ހެދެއެވެ. އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓުކުރެވޭ އަގު ކުޑަކޮށްފައިވާއިރު، ރެޕިޑް އެންޓިޖެން ޓެސްޓު ކިޓްތަށް މިހާރުވެސް އައްޑޫގެ ފިހާރަތަކުން ވިއްކަން ހުރެއެވެ.

އައްޑޫގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އޮތީ އަދިވެސް ގޯސްކޮށެވެ. އައްޑޫގެ ކޮވިޑް އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މިހާރުވެސް 700 އިން މައްޗަށް އަރާފަ އެވެ.

މި ބަލީގައި އައްޑޫ އިން މިހާތަނަށް 15 މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފަ އެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!