ޚަބަރު
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރި ދޮންބައްޕައަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެކުއްޖާގެ ދޮން ބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި  13 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުތުރުގެ ރަށަކުންނެވެ.

އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި 33 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެމީހާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކޯޓުން ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ގެންދަނީ އެމައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަތައް މިފަހަކުން އައިސް ރާއްޖޭގައި މިވަނީ ވަރަށް ގިނަވެފައެވެ. އަދި މިފަދަ ގިނަ މައްސަލަތަކުގައި އިތުބާރު ހުރި މަގާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ހައްޔަރުވެސް ކޮށްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރި ދޮންބައްޕައަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެކުއްޖާގެ ދޮން ބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި  13 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުތުރުގެ ރަށަކުންނެވެ.

އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި 33 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެމީހާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކޯޓުން ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ގެންދަނީ އެމައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަތައް މިފަހަކުން އައިސް ރާއްޖޭގައި މިވަނީ ވަރަށް ގިނަވެފައެވެ. އަދި މިފަދަ ގިނަ މައްސަލަތަކުގައި އިތުބާރު ހުރި މަގާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ހައްޔަރުވެސް ކޮށްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!