ޚަބަރު
ފްލޯޓިންގ ސިޓީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ހަދާ ފުރަތަމަ ފްލޯޓިން ސިޓީގެ މަސައްކަތް ބައިސަން މޯލްޑިވްސް އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ފެބްރުއަރީމަހު 10 ވަނަ ދުވަހު މިމަސައްކަތް އެކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ހަދަން ނިންމާފައިވަނީ ފްލޯޓިންގ ގެތައް ހުންނާނނެ ގޮތުގެ ސާމްޕަލް 5 ގެއެވެ. މި ފަސް ގެ އަޅަނީ ފްލޯޓިންގ ސިޓީގައި ގެތައް ހުންނާނއ ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ދައްކާލުމަށެވެ.

1 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ މިޕްރޮޖެކްޓް ހަދާ ނިމޭއިރު ފްލޯޓިންގ ސިޓީގައި 5 ހާސް ގެ ހުންނާނެއެވެ. އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ އިތުރުން 2 ރިސޯޓްވެސް ހިމެނިގެންދާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ހޮސްޕިޓަލާއި، ސްކޫލާއި، ޝޮޕިންމޯލްގެ އިތުރުން ކައުންސިލާއި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ޚިދުމަތް މިސިޓީއިން ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މިގެތަކަކީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ވިއްކަން ނިންމާފައިވާ ގެތަކެވެ. މިސިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މާލެއާއި 5 މިނެޓް ދުރުގައި އާރަށް ކައިރިގައި އޮތް 200 ހެކްޓަރުގެ ފަޅެއްގައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ފްލޯޓިން ސިޓީ މަޝްރޫއު އަކީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އިފްތިތާހު ކުރި މަޝްރޫއުއެކެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފްލޯޓިންގ ސިޓީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ހަދާ ފުރަތަމަ ފްލޯޓިން ސިޓީގެ މަސައްކަތް ބައިސަން މޯލްޑިވްސް އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ފެބްރުއަރީމަހު 10 ވަނަ ދުވަހު މިމަސައްކަތް އެކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ހަދަން ނިންމާފައިވަނީ ފްލޯޓިންގ ގެތައް ހުންނާނނެ ގޮތުގެ ސާމްޕަލް 5 ގެއެވެ. މި ފަސް ގެ އަޅަނީ ފްލޯޓިންގ ސިޓީގައި ގެތައް ހުންނާނއ ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ދައްކާލުމަށެވެ.

1 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ މިޕްރޮޖެކްޓް ހަދާ ނިމޭއިރު ފްލޯޓިންގ ސިޓީގައި 5 ހާސް ގެ ހުންނާނެއެވެ. އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ އިތުރުން 2 ރިސޯޓްވެސް ހިމެނިގެންދާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ހޮސްޕިޓަލާއި، ސްކޫލާއި، ޝޮޕިންމޯލްގެ އިތުރުން ކައުންސިލާއި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ޚިދުމަތް މިސިޓީއިން ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މިގެތަކަކީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ވިއްކަން ނިންމާފައިވާ ގެތަކެވެ. މިސިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މާލެއާއި 5 މިނެޓް ދުރުގައި އާރަށް ކައިރިގައި އޮތް 200 ހެކްޓަރުގެ ފަޅެއްގައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ފްލޯޓިން ސިޓީ މަޝްރޫއު އަކީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އިފްތިތާހު ކުރި މަޝްރޫއުއެކެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!