ޚަބަރު
ކަނޑުމަތިން 760 ކިލޯގެ މަސްތުވާ ތަކެތި އަތުލައިގެންފި

އިންޑިޔާގެ ސިފައިން ހިންގި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަނޑުމަތިން 760 ކިލޯގެ މަސްތުވާ ތަކެތި އަތުލައިގެންފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ)އާ ހަވާލާދީ އެ ޤައުމުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުތަކުގައިވާ ގޮތުން އިންޑިޔާ ސިފައިން އަތުލައިގަތް މަސްތުވާ ތަކެތީގެ އަގު 265.5 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް އަރާނެއެވެ. އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާ ހަތަރު ބިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި 529 ކިލޯގެ ހަޝިޝް އަދި ކްރިސްޓަލް މެތަމްފެޓަމައިން އަދި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހެރޮއިން ފެނިފައިވެއެވެ. އަދި މިތަކެއްޗަކީ ވަރަށް ހައި ކޮލެޓީގެ ތަކެތި ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންސީބީން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި މި އޮޕަރޭޝަނާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ، މިއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ވޯޓާސްގައި ހިންގި މިފަދަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މިގޮތަށް މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތް ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށާއި މިއީ އެންސީބީން ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ އިންޓެލިޖެންސާ ހިއްސާކުރި މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ހިންގި ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކަނޑުމަތިން 760 ކިލޯގެ މަސްތުވާ ތަކެތި އަތުލައިގެންފި

އިންޑިޔާގެ ސިފައިން ހިންގި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަނޑުމަތިން 760 ކިލޯގެ މަސްތުވާ ތަކެތި އަތުލައިގެންފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ)އާ ހަވާލާދީ އެ ޤައުމުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުތަކުގައިވާ ގޮތުން އިންޑިޔާ ސިފައިން އަތުލައިގަތް މަސްތުވާ ތަކެތީގެ އަގު 265.5 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް އަރާނެއެވެ. އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާ ހަތަރު ބިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި 529 ކިލޯގެ ހަޝިޝް އަދި ކްރިސްޓަލް މެތަމްފެޓަމައިން އަދި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހެރޮއިން ފެނިފައިވެއެވެ. އަދި މިތަކެއްޗަކީ ވަރަށް ހައި ކޮލެޓީގެ ތަކެތި ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންސީބީން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި މި އޮޕަރޭޝަނާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ، މިއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ވޯޓާސްގައި ހިންގި މިފަދަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މިގޮތަށް މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތް ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށާއި މިއީ އެންސީބީން ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ އިންޓެލިޖެންސާ ހިއްސާކުރި މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ހިންގި ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!