ޚަބަރު
ފެނަކަ އެމްޑީއަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށް، ރާއީއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާއީއަށް މަރުގެ އިންޒާރުދީފި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއީ މިހެން ވިދާޅުވީ، ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. އެޓުވީޓުގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ގުންޑާއިން ފޮނުވައިގެން އިންޒާރުދީ މަރާލަން ބުންޏަށް ބިރެއް ނުގަންނަ ކަމަށާއި، ފުރާނަ ހިއްޕަވަނީ އެމްޑީންނެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ގުންޑާއިން ފޮނުވައިގެން އިންޒާރުދީ މަރާލަން ބުންޏަސް ބިރެއް ނުގަނޭ، ފުރާން ހިއްޕަވަނީ މާތްﷲ، އެމްޑީންނެއް ނޫން – ރާއީ ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއީވަނީ މީގެ ކުރިން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ފެނަކަ އަދި ފެނަކައިގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ފެނަކަ އެމްޑީ ސައީދު ޓެގް ކޮށް އޭނާ ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ދަނީ ފިނިހަކަ ސްޕީޑްގައި ކަމަށާއި، ކޮންޓްތެކްޓް ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދާއިރުވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުދާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ގިނަ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ހުއްޓިފައި ނޫނީ ވާނުވާގައި ކަމަށާއި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭ ގޮތުން ދެން ހެދޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފެނަކަ އެމްޑީއަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށް، ރާއީއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާއީއަށް މަރުގެ އިންޒާރުދީފި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއީ މިހެން ވިދާޅުވީ، ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. އެޓުވީޓުގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ގުންޑާއިން ފޮނުވައިގެން އިންޒާރުދީ މަރާލަން ބުންޏަށް ބިރެއް ނުގަންނަ ކަމަށާއި، ފުރާނަ ހިއްޕަވަނީ އެމްޑީންނެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ގުންޑާއިން ފޮނުވައިގެން އިންޒާރުދީ މަރާލަން ބުންޏަސް ބިރެއް ނުގަނޭ، ފުރާން ހިއްޕަވަނީ މާތްﷲ، އެމްޑީންނެއް ނޫން – ރާއީ ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއީވަނީ މީގެ ކުރިން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ފެނަކަ އަދި ފެނަކައިގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ފެނަކަ އެމްޑީ ސައީދު ޓެގް ކޮށް އޭނާ ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ދަނީ ފިނިހަކަ ސްޕީޑްގައި ކަމަށާއި، ކޮންޓްތެކްޓް ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދާއިރުވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުދާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ގިނަ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ހުއްޓިފައި ނޫނީ ވާނުވާގައި ކަމަށާއި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭ ގޮތުން ދެން ހެދޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!