ޚަބަރު
ރައީސް ނަޝީދުގެ ދަހިވެތިކަން ހައްދުން ނައްޓައި ރަންނަމާރި ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ބިރަކަށް ވެއްޖެ – ޖަމީލް

ވެރިކަމުގެ އާރާއި ބާރު ހޯދުމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ދަހިވެތިކަން ހައްދުން ނައްޓައިފި ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު މިހާރު ރަންނަމާރި ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ބިރަކަށް ވެއްޖެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ސިފަ ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް މީހަކަށް އެކަނި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއާއި ވެރިކަން ކުރަންވީ ގޮތް ނުނިންމޭނެ ކަމަށާއި، ރައީސް ނަޝީދުގެ ހުރިހާ ހާސްކަމަކީ ވެރިކަން ނުލިބިއްޖެނަމަ ޖާހަތު ގެއްލޭތީ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހުރިހާ ހާސްކަމަކީ ވެރިކަން ނުލިބިއްޖެނަމަ ޖާހަތު ގެއްލޭތީ. މުރައިދޫ ގަނޑުވާރާއި އިމެއްނެތް ޚަރަދު. ދަހިވެތިކަން ހައްދުން ނައްޓައި ރަންނަމާރި ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ބިރަކަށްވެއްޖެ. – ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަމީލް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ދާދިފަހުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއް ދެމިއޮތުމަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިވޭ ކެނޑިޑޭޓަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވާ އުސޫލަށް ގާނޫނު އަސާސީ ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރައީސް ނަޝީދުގެ ދަހިވެތިކަން ހައްދުން ނައްޓައި ރަންނަމާރި ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ބިރަކަށް ވެއްޖެ – ޖަމީލް

ވެރިކަމުގެ އާރާއި ބާރު ހޯދުމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ދަހިވެތިކަން ހައްދުން ނައްޓައިފި ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު މިހާރު ރަންނަމާރި ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ބިރަކަށް ވެއްޖެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ސިފަ ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް މީހަކަށް އެކަނި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއާއި ވެރިކަން ކުރަންވީ ގޮތް ނުނިންމޭނެ ކަމަށާއި، ރައީސް ނަޝީދުގެ ހުރިހާ ހާސްކަމަކީ ވެރިކަން ނުލިބިއްޖެނަމަ ޖާހަތު ގެއްލޭތީ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހުރިހާ ހާސްކަމަކީ ވެރިކަން ނުލިބިއްޖެނަމަ ޖާހަތު ގެއްލޭތީ. މުރައިދޫ ގަނޑުވާރާއި އިމެއްނެތް ޚަރަދު. ދަހިވެތިކަން ހައްދުން ނައްޓައި ރަންނަމާރި ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ބިރަކަށްވެއްޖެ. – ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަމީލް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ދާދިފަހުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއް ދެމިއޮތުމަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިވޭ ކެނޑިޑޭޓަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވާ އުސޫލަށް ގާނޫނު އަސާސީ ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!