ޚަބަރު
ބްލެކްމެއިލް ކޮށް ބިރުދައްކާ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަނީ

ބްލެކްމެއިލް ކޮށް ބިރުދައްކާ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ބ. އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އޭނާ އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ރައްދުކުރެވިފައި ނުވާތީ، ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އޭނާ އުޅޭ ވަކިތަނެއް އޭނާގެ އާއިލާއަށްވެސް އެނގިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ބްލެކްމެއިލް ގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ހދ. ނޮޅިވަރަން/ ހަމްނާ، އަހުމަދު ޝަހްބާން (27އ) އެވެ.

އޭނާ ހާޒިރުވާންޖެހެނީ، 21 ފެބްރުއަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގއަށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ބްލެކްމެއިލް ކޮށް ބިރުދައްކާ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަނީ

ބްލެކްމެއިލް ކޮށް ބިރުދައްކާ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ބ. އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އޭނާ އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ރައްދުކުރެވިފައި ނުވާތީ، ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އޭނާ އުޅޭ ވަކިތަނެއް އޭނާގެ އާއިލާއަށްވެސް އެނގިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ބްލެކްމެއިލް ގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ހދ. ނޮޅިވަރަން/ ހަމްނާ، އަހުމަދު ޝަހްބާން (27އ) އެވެ.

އޭނާ ހާޒިރުވާންޖެހެނީ، 21 ފެބްރުއަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގއަށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!